Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland

De diakenen zijn, zo stelt de kerkorde, geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld. Deze taak, die er natuurlijk voor alle gemeenteleden ligt, brengen de diakenen tot uitvoering door actief, met woord en daad, op te komen voor hen die in de knel zitten en in de wereld geen helper hebben. Jezus zelf gaf ons het voorbeeld en maakte geen onderscheid tussen de dienst aan God en de dienst aan kwetsbaren. Anders gezegd, dienst aan kwetsbaren is dienst aan God. Kortom, pastoraat en diaconaat moeten samen opgaan. Een gemeente zonder diaconaat is gelijk aan “woorden zonder daden”.

Enkele van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de diaconie zijn: de verzorging van het avondmaal, het zorgdragen voor een collecterooster, de inzameling der gaven en de besteding hiervan in overeenstemming met de diaconale taak, het verzorgen van de wekelijkse bloemengroet namens de gemeente, beschikbaarstelling en beheer van de kerkradio etc.

Met de ingezamelde middelen worden, naast de diverse incidenteel te steunen doelen, drie in onze regio actieve organisaties structureel ondersteund. Ieder doel in principe gedurende drie jaar. Prioriteit hebben hierbij organisaties c.q. doelen met een christelijke signatuur en zonder mogelijkheden voor landelijke fondsenwerving en grootschalige promotieactiviteiten. Jaarlijks valt het langst gesteunde doel af en wordt een nieuw doel gekozen en bij de gemeente geïntroduceerd. Door middel van frequente aandacht voor de gekozen doelen wordt de betrokkenheid van de gemeente bij het diaconale werk gestimuleerd.


Dhr. P.C. (Piet) van Es

Voorzitter

tel.: 0186-604751


Mevr. A.C. (Anita) Barendregt – Korbijn             

Secretaris

tel.: 0186-620995


Mevr. Y.M.H. (Yvonne) Kapoen - Dirks

tel: 0186-601116


Dhr. L. (René) Koster                    

tel.: 0186-600872


Mevr. H.N. (Nelly) de Lange - Spruijt

tel: 0186-604300

Z.W.O.-commissie


Deze commissie bestaat uit:

Voorzitster:

Nelly de Lange

tel: 0186-604300


Secretaris:

Ria van Steensel


Leden:

Bianca Koster

Marijke de Lange


De Z.W.O commissie bereidt o.a.

de zendingsdiensten voor.In april 2016 zijn we een nieuw project gaan steunen: Justo Mwale Theological University College (JMTUC)


De ZWO heeft een eigen PAGINA
Vanuit de diaconie ondersteunen we drie goede doelen, waarvoor regelmatig gecollecteerd wordt.

Deze drie goede doelen zijn:
Diaconie

Kerkenraad Moderamen Predikant Ouderlingen Kerkrentmeesters Wijkindeling

Als kanker je raakt

Hospice Hoeksche Waard

Mercy Ships

E-mailadres: nellydelange@chello.nl