Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland

Insigne

Reglement insigne ‘De Laurentiusspeld’

Voor wie bestemd?
Het insigne is bedoeld als blijk van waardering voor het werk dat de betreffende persoon of personen heeft/ hebben verricht in of voor onze kerkelijke gemeente. Dat kan zijn aan het einde van een ambtstermijn of periode van vrijwilligerswerk. Ook bij andere jarenlange inzet binnen de Protestantse Gemeente te Mijnsheerenland/ Greup kan het insigne worden toegekend. Het kan eveneens toegekend worden voor bijzondere hulp aan een medemens.
De Laurentiusspeld is bedoeld als waarderingsspeld voor gemeenteleden maar beperkt zich niet tot de leden van de kerkelijke gemeenschap. Het maximaal aantal uit te reiken insignes is twee per jaar. Een uitzondering kan gemaakt worden indien een hele groep voorgedragen wordt voor een insigne.

Selectiecommissie
De selectiecommissie bestaat uit 3 leden van de kerkenraad en 2 gemeenteleden.
De selectiecommissie wordt door de kerkenraad geïnstalleerd. Door het moderamen zullen 2 ‘onpartijdige’ en ter zake kundige gemeenteleden worden gevraagd zitting te nemen. De benoeming in de selectiecommissie is voor 1 jaar. Er treedt ieder jaar een gemeentelid af en wordt er een nieuw gemeentelid benoemd.

Voordracht
De voordracht voor een insigne zal door de kerkelijke gemeente worden gedaan. Hiertoe zal in het mei nummer van de Mijnsheerenkerk een oproep worden gedaan om namen in te dienen. Uiterlijk voor 1 juli moeten de nominaties binnen zijn bij de selectiecommissie.  De nominaties moeten vergezeld gaan van een goede motivatie en worden vertrouwelijk behandeld. Indien vanuit de gemeente geen voorstellen binnen komen kan de selectiecommissie zelf kandidaten aandragen. Binnen de selectiecommissie moet een meerderheid van stemmen voor een kandidaat of kandidaten zijn. Een voorstel tot toekenning moet duidelijk omschreven worden. De commissie doet het voorstel aan de kerkenraad. De kerkenraad beslist met een meerderheid van stemmen of de Laurentiusspeld wordt uitgereikt op voorspraak van de selectiecommissie.

Uitreiking.
De uitreiking van de Laurentiusspeld zal jaarlijks plaatsvinden in de dienst van de startzondag in september. De uitreiking wordt gedaan door de voorzitter van de kerkenraad.
Voorafgaand aan de uitreiking wordt contact opgenomen met de directe naasten of het insigne op prijs wordt gesteld. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de betreffende persoon/personen of toekenning van het insigne op prijs wordt gesteld.

Register.
De personen die een Laurentiusspeld hebben ontvangen zullen worden opgenomen in het Register ‘Ontvangen Insigne Laurentiusspeld’ met naam en de omschrijving waarom zij de Laurentiusspeld hebben ontvangen en het jaar waarin ze het insigne hebben ontvangen. Het register wordt bijgehouden door de scriba.