Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland


Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Giften aan dergelijke instellingen kunnen, binnen de daarvoor door de overheid gestelde grenzen en regels, in aanmerking komen voor aftrek in de aangifte voor de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is door de belastingdienst erkend als een ANBI. De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Vanaf 1 januari 2016 moet elke gemeente, diaconie en classicale vergadering transparant zijn over bestuur, beloning, doel, beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag. Voor de Protestantse Gemeente te Mijnsheerenland hebben we daarom onderstaand overzicht gemaakt aangaande het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.


College van Kerkrentmeesters

1. Naam: Protestantse Gemeente te Mijnsheerenland

2. RSIN-nummer: 824105357 - Kamer van Koophandel: Kvk-nummer: 82252521

3. Contactgegevens:

Postadres: Postbus 5540 3270 AA Mijnsheerenland

Kerkelijk bureau: Van der Waalstraat 20 3271 BW Mijnsheerenland

telefoon: 0186-603134

emailadres: kerkelijkbureau@mijnsheerenkerk.nl

4. Bestuurssamenstelling: Het College van Kerkrentmeesters bestaat op dit moment uit vijf leden.

5. Beleidsplan, zie: beleidsplan op www.mijnsheerenkerk.nl

Beleidsplan landelijke kerk, zie www.protestantsekerk.nl/overons

6. Beloningsbeleid: het bestuur werkt pro deo. Voor salariëring predikant zie: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden

7. Doelstelling van de instelling: zie het beleidsplan, Profiel op www.mijnsheerenkerk.nl

8. Uitgeoefende activiteiten: zie het beleidsplan, Huidige activiteiten op www.mijnsheerenkerk.nl


9. Financiële verantwoording:

Samenvatting van de staat van baten en lasten over het afgesloten boekjaar 2022:ANBI-kerkrentmeesters