Protestantse gemeente

 

te Mijnsheerenland

Organen van Bijstand:

De kerkenraad van onze gemeente telt op dit moment 18 leden, te weten 9 ouderlingen (waarvan één ouderling met een bijzondere opdracht in de functie van scriba en één ouderling met een missionaire opdracht en één jeugdouderling), 4 diakenen en 5 ouderlingen in de functie van kerkrentmeester. De kerkenraad komt eenmaal per maand bij elkaar: meestal op de derde donderdag van de maand. In de zomermaanden is er geen vergadering behoudens in bijzondere situaties.

 

Naast de kerkenraadsvergaderingen komen de colleges (ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen) ook afzonderlijk geregeld in vergadering bijeen. Om haar taken goed uit te voeren wordt de kerkenraad in haar werk bijgestaan door zogenoemde organen van bijstand. Dit zijn de Z.W.O.-commissie (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelings­samenwerking), de HVD (Hervormde Vrouwen Dienst), de commissie Erediensten en de redactie van de “Mijnsheerenkerk“.

 

ZWO-commissie

De taken  van de ZWO-commissie zijn het ondersteunen van de gemeente in haar zendingsopdracht en het werk van het werelddiaconaat.
Het voorbereiden van de voorjaars-, najaars- en pinksterzendingsdiensten, evenals de zondag van het werelddiaconaat vallen ook onder de verantwoording van de ZWO-commissie. Klik HIER voor meer informatie en het project dat gesteund wordt.
HVD
In maart 1951 stelde destijds de Generale Synode van de Hervormde Kerk een landelijke H.V.D.-commissie in, die als opdracht had vrouwelijke gemeenteleden te helpen hun lidmaat-zijn van de kerk waar te maken en om een stuk verantwoordelijkheid in, voor en namens de kerk op zich te nemen. Dat betekent dat het lid zijn van de kerk van Christus geen vrijblijvende zaak is. Aldus de handleiding voor de plaatselijke H.V.D.-commissie. In 1968 heeft de kerkenraad van Mijnsheerenland besloten om in onze gemeente een H.V.D.-commissie te starten.
Wat doet de H.V.D.? Wij bezoeken gemeenteleden vanaf 75 jaar. Eerst wordt er aan de gemeenteleden gevraagd of zij een bezoekje op prijs stellen en of zij vermeld willen worden in Mijnsheerenkerk wanneer zij jarig zijn. Bij  huwelijks-jubilea brengen wij een felicitatie met een boeket bloemen, bij geboortes en bij nieuw- ingekomen gemeenteleden brengen wij een bezoekje met een presentje.
Al deze bezoeken worden namens de Protestantse Gemeente gedaan. Met
Kerst wordt er bij de ouderen en zieken een attentie gebracht. Wij brengen ook met Kerst en Pasen de Elizabethbode rond. Verder verzorgt de H.V.D. de kerkauto op zondag.
Ieder lid van de H.V.D. heeft haar eigen wijk.
Commissie erediensten
Deze commissie bereidt namens de kerkenraad de kerkdiensten in de Laurentiuskerk voor die een speciaal karakter hebben, bijvoorbeeld de startdienst, de oogstdienst en de diensten op feestdagen. Ook treedt de commissie coördinerend op t.a.v. deelname van koren in de erediensten.
Mijnsheerenkerk
Mijnsheerenkerk is het blad voor de Protestantse Gemeente te Mijnsheerenland. Deze uitgave wordt maandelijks in de vorm van een boekje thuisbezorgd.
Ook deze website valt onder de verantwoording van de Mijnsheerenkerk.
Meer informatie over ons kerkblad vindt u HIER

Beleidsplan:

In 2016 is een taakgroep bezig geweest om een nieuw beleidsplan op te stellen voor de komende jaren. In de gemeente is onderzocht wat er goed gaat en wat er minder goed gaat in de gemeente. Aan de hand van deze uitkomsten is de taakgroep aan het werk gegaan. Er is vooral gekeken, waar we de komende jaren extra op in wil zetten. Wat al goed loopt zijn we dankbaar voor.

 

Hieronder kunt u het beleidsplan bekijken.

 

 

 

 

Kerkenraad

Moderamen Predikant Ouderlingen Diaconie Kerkrentmeesters Wijkindeling