Protestantse gemeente

 

te Mijnsheerenland

 

Insigne

Reglement insigne ‘De Laurentiusspeld’

Voor wie bestemd?
Het insigne is bedoeld als blijk van waardering voor het werk dat de betreffende persoon of personen heeft/ hebben verricht in of voor onze kerkelijke gemeente. Dat kan zijn aan het einde van een ambtstermijn of periode van vrijwilligerswerk. Ook bij andere jarenlange inzet binnen de Protestantse Gemeente te Mijnsheerenland/ Greup kan het insigne worden toegekend. Het kan eveneens toegekend worden voor bijzondere hulp aan een medemens.
De Laurentiusspeld is bedoeld als waarderingsspeld voor gemeenteleden maar beperkt zich niet tot de leden van de kerkelijke gemeenschap. Het maximaal aantal uit te reiken insignes is twee per jaar. Een uitzondering kan gemaakt worden indien een hele groep voorgedragen wordt voor een insigne.

Selectiecommissie
De selectiecommissie bestaat uit 3 leden van de kerkenraad en 2 gemeenteleden.
De selectiecommissie wordt door de kerkenraad geïnstalleerd. Door het moderamen zullen 2 ‘onpartijdige’ en ter zake kundige gemeenteleden worden gevraagd zitting te nemen. De benoeming in de selectiecommissie is voor 1 jaar. Er treedt ieder jaar een gemeentelid af en wordt er een nieuw gemeentelid benoemd.

Voordracht
De voordracht voor een insigne zal door de kerkelijke gemeente worden gedaan. Hiertoe zal in het mei nummer van de Mijnsheerenkerk een oproep worden gedaan om namen in te dienen. Uiterlijk voor 1 juli moeten de nominaties binnen zijn bij de selectiecommissie.  De nominaties moeten vergezeld gaan van een goede motivatie en worden vertrouwelijk behandeld. Indien vanuit de gemeente geen voorstellen binnen komen kan de selectiecommissie zelf kandidaten aandragen. Binnen de selectiecommissie moet een meerderheid van stemmen voor een kandidaat of kandidaten zijn. Een voorstel tot toekenning moet duidelijk omschreven worden. De commissie doet het voorstel aan de kerkenraad. De kerkenraad beslist met een meerderheid van stemmen of de Laurentiusspeld wordt uitgereikt op voorspraak van de selectiecommissie.

Uitreiking.
De uitreiking van de Laurentiusspeld zal jaarlijks plaatsvinden in de dienst van de startzondag in september. De uitreiking wordt gedaan door de voorzitter van de kerkenraad.
Voorafgaand aan de uitreiking wordt contact opgenomen met de directe naasten of het insigne op prijs wordt gesteld. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de betreffende persoon/personen of toekenning van het insigne op prijs wordt gesteld.

Register.
De personen die een Laurentiusspeld hebben ontvangen zullen worden opgenomen in het Register ‘Ontvangen Insigne Laurentiusspeld’ met naam en de omschrijving waarom zij de Laurentiusspeld hebben ontvangen en het jaar waarin ze het insigne hebben ontvangen. Het register wordt bijgehouden door de scriba.

Uitreiken van de eerste Laurentiusspelden  tijdens de oogstdienst van 2018

 

Tijdens deze dienst werden de eerste twee Laurentiusspelden uitgereikt door ouderling van dienst mevr. Marian Kleijwegt aan dhr. Tammo Kremer (o.a. ouderling-kerkvoogd, ouderling, voorzitter kerkenraad en rondleidingen geven tijdens open dagen) en dhr. Chris van der Velden (o.a. diaken, ouderling, bestuur en voorzitter kerkkoor, klusjesman van de kerk en Pastorije, vooral als het gaat over elektriciteit)

 

Lees HIER het hele verslag.

 

Foto’s van de dienst zijn HIER te zien.

 

 

 

 

Uitreiking Laurentiusspeld 2020

Ieder jaar worden er tijdens de dankdienst Laurentiusspeldjes uitgereikt. Gemeenteleden kunnen iemand nomineren, die veel voor onze kerk betekent of veel betekent heeft.

Twee gemeenteleden kregen dit jaar de Laurentiusspeld:

 

Piet Troost

Piet kreeg de Laurentiusspeld op zondag 1 november in de Laurentiuskerk.

Hij kreeg de speld, uitgereikt door de voorzitter van de commissie Jaap Quartel,  voor zijn vele werk voor de kerk en dat al tientallen jaren lang. Zo was hij penningmeester voor De Pastorije, droeg zijn steentje bij aan de rommelmarkten, doet al jaren de financiën voor de diaconie en is de drijvende kracht achter Musica Laurentius. Als dank speelde organist Rien Donkersloot een prachtig stuk op het orgel speciaal voor Piet, omdat hij orgelmuziek erg kan waarderen.

 

 

Ali de Heus

Ali de Heus kreeg de speld uitgereikt op zondag 8 november vanuit de Greupkerk. Zelf was ze niet aanwezig in de dienst (corona), maar de voorzitter van de commissie Jaap Quartel is de speld na de dienst bij Ali thuis gaan bezorgen.

Zij kreeg de speld omdat ze zich vele jaren heeft ingezet voor de Greupkerk en is onlangs gestopt met haar werkzaamheden.

Ze heeft heel lang in het Greupbestuur gezeten, deed HVD-werk op Greup. Ze is twee keer een aantal jaar ouderling geweest, zat lange tijd in de bezoekersgroep. Heeft vele jaren ook de bloemen verzorgd, koffie gezet op zondag, gemeenteleden naar het ziekenhuis gereden of naar de seniorenmiddag, waar ze ook lange tijd in de organisatie heeft gezeten. Er zijn nog veel meer klusjes te noemen: ze hielp bij een kerkschoonmaakbeurt, zette koffie bij allerlei activiteiten en verzorgde tweede kerstdag samen met Ria Cieremans een maaltijd voor de ouderen in de tuinkamer en later bij haar thuis.

 

Foto’s van de dienst op dorp zijn HIER te zien

 

 

Uitreiking Laurentiusspeld 2019

Tijdens de Dankdienst werd door ds. Hendriks iedereen die zich zichtbaar of op de achtergrond voor onze Kerkelijke gemeente inzet bedankt. Maar elk jaar worden er ook twee, door gemeenteleden via een motivatiebrief aangedragen, mensen extra in het zonnetje gezet voor de hoeveelheid jaren van trouwe (vrijwillige) inzet voor onze Kerk en krijgen hiervoor de Laurentiusspeld. Afgelopen zondag waren dat dhr. Jan Aartsen en de dhr. Jan Jongeneel. Veel vrije uren hebben ze besteed aan taken die gedaan moesten/ moeten worden. Dhr. Jan Aartsen o.a. bij de (vroegere) rommelmarkt wat later Jaarmarkt is geworden, het Kerkkoor, de Kerkenraad, Kerk en Pastorije schoonmaak en andere werkzaamheden. Dhr. Jan Jongeneel o.a. voor zijn jarenlange taak van ledenadministrateur, redactielid Mijnsheerenkerk, bestuurslid van het Kerkkoor, de Kerkenraad waarbij hij naast ouderling ook lange tijd scriba was en alle andere voorhanden liggende werk wat gedaan moest/ moet worden. Door de voorzitter van de Kerkenraad dhr. Reinier Kegel werden ze toegesproken en kregen ze beide het insigne opgespeld. De beide echtgenotes kregen een mooi boeket bloemen en de gemeente kon de ‘Jannen’ tijdens het koffiedrinken complimenteren en feliciteren.

 

Foto’s van deze dienst zijn HIER te zien

Uitreiking Laurentiusspeld 2021

In de dankdienst op het dorp van zondag 7 november, waarin onze oud- predikant ds. H.J. Franzen voorganger was, werden twee Laurentius- insignes uitgereikt.

 

Er was een insigne voor mevr. Adri van Velden voor haar jarenlange inzet voor de Mijnsheerenkerk. Samen met haar man Chris zorgen zij dat de boekjes bij de bezorgers komen. Zij coördineert al heel lang het werk voor het verjaardagsfonds. Ze stond met eigen gemaakte kaarten op de jaarmarkt en ze was bestuurslid van het kerkkoor en leidster van de zondagsschool.

 

Het andere insigne was voor mevr. Marian Kleijwegt. Zij was 22 jaar lid van de kerkenraad, was jarenlang leidster van de zondagsschool en verzorgt nu wekelijks de tekst voor de nieuwsbrief en het ringblad.

De insignes werden uitgereikt door de ouderling van dienst dhr. Paul Knol.

 

 

 

Uitreiking Laurentius Insigne 2022

In de dankdienst, geleid door onze predikant ds. M.C.L. Oldhoff, op Greup van zondag 13 november kregen mevr. Ria Cieremans en dhr. Bas Kruijthoff het Laurentius insigne opgespeld voor het vele werk dat zij voor onze gemeente en in het bijzonder voor de Greupkerk hebben gedaan en nog steeds doen. Ze doen dat met een zekere vanzelfsprekendheid, ieder op zijn of haar eigen manier en bij verschillende gelegenheden. Hartelijk dank voor jullie inzet.

 

Ria Cieremans: is drie termijnen ouderling geweest, is medeorganisator van de koffieochtenden en kerstmaaltijd. Later is daar ook de organisatie rond Pasen bijgekomen. Het is elk jaar weer genieten van je Hernhutters-Advent-ster in de kerk. Ook zorg je voor de bloemen op zondag en sinds een paar jaar doe je dit op wekelijkse basis. En je bent altijd bereid om met spontane klusjes te helpen.

 

Bas Kruijthoff: is lid van de bezoekersgroep. Het valt op hoeveel mensen je kent en bezoekt. We zijn je daar erg dankbaar voor.

Je bent jaren actief geweest in het Greupbestuur, ook als voorzitter en bent nog altijd bereid de handen uit de mouwen te steken bij allerlei klussen en klusjes rond de kerk, of besteedt deze op een leuke manier uit.

 

De dienst is HIER terug te luisteren

Foto's zijn HIER te zien