Protestantse gemeente

 

te Mijnsheerenland

De diakenen zijn, zo stelt de kerkorde, geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld. Deze taak, die er natuurlijk voor alle gemeenteleden ligt, brengen de diakenen tot uitvoering door actief, met woord en daad, op te komen voor hen die in de knel zitten en in de wereld geen helper hebben. Jezus zelf gaf ons het voorbeeld en maakte geen onderscheid tussen de dienst aan God en de dienst aan kwetsbaren. Anders gezegd, dienst aan kwetsbaren is dienst aan God. Kortom, pastoraat en diaconaat moeten samen opgaan. Een gemeente zonder diaconaat is gelijk aan “woorden zonder daden”.

Enkele van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de diaconie zijn: de verzorging van het avondmaal, het zorgdragen voor een collecterooster, de inzameling der gaven en de besteding hiervan in overeenstemming met de diaconale taak, het verzorgen van de wekelijkse bloemengroet namens de gemeente, beschikbaarstelling en beheer van de kerkradio etc.

Met de ingezamelde middelen worden, naast de diverse incidenteel te steunen doelen, drie in onze regio actieve organisaties structureel ondersteund. Ieder doel in principe gedurende drie jaar. Prioriteit hebben hierbij organisaties c.q. doelen met een christelijke signatuur en zonder mogelijkheden voor landelijke fondsenwerving en grootschalige promotieactiviteiten. Jaarlijks valt het langst gesteunde doel af en wordt een nieuw doel gekozen en bij de gemeente geïntroduceerd. Door middel van frequente aandacht voor de gekozen doelen wordt de betrokkenheid van de gemeente bij het diaconale werk gestimuleerd.

 

Lees een uitgebreide taakomschrijving onder aan deze pagina

 

 

Mevr. H.N. (Nelly) de Lange - Spruijt

Voorzitter

tel: 0186-604300

 

 

Mevr. A.C. (Anita) Barendregt – Korbijn             

Secretaris

tel.: 0186-620995

 

Dhr. L. (René) Koster                    

tel.: 06-12927950

 

 

 

Mevr. S.T. (Suzanne) Zwanenburg - Vaandrager

Tel: 0186-6848195

Z.W.O.-commissie

 

Deze commissie bestaat uit:

Voorzitster:

Nelly de Lange

tel: 0186-604300

 

Secretaris:

Ria van Steensel

 

Leden:

Bianca Koster

Marijke de Lange

 

De ZWO heeft een eigen PAGINA

 

 

 

Vanuit de diaconie ondersteunen we drie goede doelen, waarvoor regelmatig gecollecteerd wordt.

Deze drie goede doelen zijn:

 

 

 

Diaconie

Kerkenraad Moderamen Predikant Ouderlingen Kerkrentmeesters Wijkindeling

Compassion

Hospice Hoeksche Waard

Mercy Ships

Het dienstwerk van de diakenen
1. Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd:
- de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
- de dienst aan de Tafel van de Heer;
-   het mede voorbereiden van de voorbeden;
- het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
-   het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
-   het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
-  het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;
-   het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
-   het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat
-   en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.

Diakenen zijn meestal helpers en doener, maar als lid van het College van Diakenen zijn zij ook bestuurders...
Diaken als helper
De meeste diakenen zijn helpers en doeners: met een open oog voor kwetsbare mensen, voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld. Voor hun werk kunnen zij inspiratie en ondersteuning vinden bij Kerk in Actie, het programma Zending en Werelddiaconaat van de Protestantse Kerk
Diaken als bestuurder
Een diaken is lid van de kerkenraad, die leiding geeft aan het leven en werken van de gemeente.  
Bovendien zijn diakenen, als college van diakenen, verantwoordelijk voor de diaconale gelden die zij bij elkaar brengen, beheren en besteden. Als college van diakenen vormen zij het bestuur van de diaconie. 
Kerkorde over diaken
Voor al het werk dat in de protestantse gemeenten gebeurt, dus ook voor diaconaal werk, zijn regels opgesteld. Die regels staan in de kerkorde van de Protestantse Kerk. Diakenen zijn volgens Artikel V in het bijzonder geroepen tot:
 De dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven;
 De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld;
 De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
 De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.
Diaken en gemeente
Diakenen zijn vaak uitvoerend bezig. De kerntaak van een diaken is dat hij/zij gemeenteleden stimuleert om zich in te zetten voor diaconale nood dichtbij en veraf. In Artikel X, lid 2 van de Kerkorde staat dat de gemeente als geheel de opdracht heeft om in kerk en samenleving te delen, te helpen waar geen helper is en te getuigen van gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. De diaken heeft hierin een stimulerende en toerustende taak en schept de mogelijkheden voor gemeenteleden, schakelt hen in.
Diaken en liturgie
Het diaconaat is nauw verbonden met de liturgie. In de liturgie heeft de diaken een eigen unieke taak en rol:
 De diaken is betrokken bij de voorbeden: welke diaconale noden hebben aandacht nodig? Voor welke hoopvolle initiatieven kan gedankt worden?
 De diaken zamelt tijdens de collecte middelen in en vraagt om betrokkenheid bij het diaconale werk.
 De diaken is betrokken bij de voorbereiding en het uitdelen bij het Avondmaal.