Protestantse gemeente

 

te Mijnsheerenland

Het College is verantwoordelijk voor “de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente voor zover ze van niet-diaconale aard zijn”. Het streven is hierbij om te komen tot een verantwoorde exploitatie en een gezonde meerjarenbegroting.

 

Het College draagt zorg voor:

 

Beheer van gebouwen en overige bezittingen, waaronder de Laurentiuskerk, Greupkerk en de pastorie.

Het beheer van de overige bezittingen waaronder de gronden en archiefbeheer.

Geldwerving, onder andere door middel van de jaarlijkse actie Kerkbalans, de Jaarmarkt Mijnsheerenland.

Kerkelijk Bureau, waaronder de financiële- en ledenadministratie.

Facilitaire functie voor de gemeentelijke activiteiten.

Personeelsbeleid.

 

Lees een uitgebreide taakomschrijving onder aan deze pagina

 

 

 

 

 

Kerkelijk Bureau

Ter ondersteuning van de kerkrentmees- ters is er een vaste administratieve kracht, Adrie Kegel-de Geus. Zij is op vrijdagochtend aanwezig in ‘De Pastorije’:

van der Waalstraat 20.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met haar opnemen.

tel. : 06-40478861

 

 

 

Om onze gebouwen in stand te houden is geld nodig. Ons mooie kerkgebouw is een rijksmonument, waarvoor wij door middel van een meerjaren onderhoudsplan subsidie krijgen van de overheid. Dit is echter niet voldoende. Daarom vragen wij aan u als betrokken gemeentelid van de Laurentiuskerk om mee te helpen aan de instandhouding van dit prachtige gebouw. Hiervoor wordt wekelijks een beroep op u gedaan door middel van een collecte bij de uitgang van de kerk na de zondagse eredienst. Voor de diverse kerkelijke activiteiten is de jaarlijkse Actie Kerkbalans van groot belang. Het college van ouderlingen - kerkrentmeester bestaat  op dit moment uit: 5 Ouderlingen-Kerkrentmeester

 

Ouderlingen-Kerkrentmeester:

 

Dhr. A.A. (Arie) Huisert

Voorzitter

 

Dhr. C. (Kees) de Winter

Financien

 

Dhr. M.D.  (Martijn) van de Wetering

Algemene zaken/bouwkundige zaken

 

Dhr. B.J. (Bart) Geefshuijsen

Algemene zaken

 

Dhr. (Fred) van der Sluis

 

Collectebonnen

Bij het college van Kerkrentmeesters zijn voor de Dorpskerk collectebonnen te bestellen in vellen van, € 20,00 (20 bonnen van € 1,00), € 30,00 (20 bonnen van € 1,50) en €40,00 (20 bonnen van

€ 2,00). Door collectebonnen te bestellen en het bedrag over te maken beschikt u direct over een bewijsstuk voor uw aangifte aftrekposten inkomstenbelasting. Betaalt u contant dan ontvangt u een ondertekende kwitantie.

Uw bestelling kunt u doen door het bedrag over te maken op het   bankrekening-nummer van de Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Mijnshee-renland of telefonisch bij onderstaande persoon:

Mevr. A.J. Kegel-de Geus

tel.: 0186-603036

 

Reknr. IBAN: NL39RABO0373725221  tnv CVK Protestantse Gemeente te Mijnsheerenland o.v.v. collectebonnen.

 

Voor de Greupkerk zijn er collectebonnen in vellen van € 10,00 (20 bonnen

van € 0,50), € 25,00 (20 bonnen van

€ 1,25) en € 40,00 (20 bonnen van € 2,00). Hiervoor kunt u terecht bij:

Dhr. M.Mol

tel.: 078-6733740

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkrentmeesters

Kerkenraad Moderamen Predikant Ouderlingen Diaconie Wijkindeling
Taakomschrijving kerkrentmeesters.

Het College van kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder heeft het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het college voor de behandeling van beheerszaken. 

College van kerkrentmeesters: beheer financiën
De (financiële) middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. Het speelt een rol bij het benoemen van een predikant of kerkelijk werker, het organiseren van activiteiten, het samenwerken met andere gemeenten en partners, het onderhouden van het gebouw. De wijze waarop het geld wordt besteed zegt vaak meer over de gemeente dan allerlei beschouwingen.
De beschikbare middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. In steeds meer gemeenten dalen de inkomsten, onder meer door afname van het aantal leden en van de betrokkenheid van de leden. Als uw gemeente minder geld te besteden heeft, kunt u voor ingrijpende keuzen komen te staan, bijvoorbeeld:
 Het aantrekken van een predikant of kerkelijk werker in deeltijd, in plaats van een volledige aanstelling;
 Het samenvoegen met een buurgemeente, het delen van een predikant of het combineren van activiteiten;
 Het noodgedwongen sluiten van het kerkgebouw.

Materiële en financiële voorwaarden voor leven en werken van gemeente
Kerkrentmeesters hebben als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden, zo staat het omschreven in de Kerkorde: Ordinantie 11. Het gaat dan o.a. om:
 Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;
 Het zorg dragen voor de geldwerving;
 Het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
 Het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente;
 Het beheren van de financiën van de gemeente;
 Het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;
 Het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en, indien aanwezig, het trouwboek;
 Het beheren van de archieven van de gemeente.