Protestantse gemeente

 

te Mijnsheerenland

 

Op weg naar Pasen

Op zaterdag 1 april werd door de Laurentiuskerk en de Greupkerk een wandel- en fietstocht georganiseerd. Deze tocht was een eigen herschrijving van de kruisweg die Jezus aflegde in de week voor Pasen. Deze alternatieve kruisweg vond in Mijnsheerenland plaats. Op deze manier kon iedereen die hiervoor belangstelling had “Op weg naar Pasen”. Het werd een tocht door het dorp, waarbij je langs 14 plekken kwam. Deze 14 locaties waren te vinden bij gemeenteleden in hun voortuin of op de oprit. Ook basisschool de Molenwiek deed mee als één van de 14 locaties. Op al deze plekken waren verbeeldingen van momenten uit de kruisweg van Jezus. De verbeeldingen bestonden uit verschillende kunstvormen zoals; schilderijen, een foto, een voordracht, bloemschikkunst, gedichten en nog veel meer. Het waren verbeeldingen van 14 gemeenteleden welke op persoonlijke, realistische, moderne of abstracte manier werden weergegeven.

 

Ondanks het miezerige weer werd de route goed bezocht en kunnen we als gemeente dankbaar en tevreden terugkijken op deze mooie dag.

 

Hieronder ziet u beschrijvingen  en beelden van alle kruispunten.

 

Van deze dag is een filmverslag gemaakt. Dat is HIER te zien.

 

En er is ook een foto-overzicht. Dat is HIER te zien.

 

 

+. 01: Johannes 12: 12 – 16: Palmpasen/Intocht in Jeruzalem

“De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor
het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: “Hosanna!” Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.” Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: “Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen.” Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was.”

 

Toelichting op kunstwerk (vormgegeven door de kinderen van de
Christelijke school “De Molenwiek” en kinderen van de zondagsschool):

Tekeningen gemaakt door enthousiaste leerlingen.
De kinderen van de zondagsschool hebben een Palmpasenstok gemaakt: Het palmtakje doet ons denken aan de intocht in Jeruzalem (Palmzondag)

Het brood van het haantje : Jezus verdeelt brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag)

De haan herinnert ons aan de haan die kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag)

Het kruis doet ons denken aan het kruis waaraan Jezus stierf

De eieren zijn het symbool van de steen die voor het graf werd weggerold en als teken van nieuw leven.

 

+. 02: Johannes 13: 21 – 25: Aankondiging van het eerste verraad

“Nadat hij dit gezegd had werd Jezus diepbedroefd en hij verklaarde: “Waarachtig, ik verzeker jullie: een van jullie zal mij verraden.” De leerlingen keken elkaar aan en vroegen zich af wie hij bedoelde.

Een van hen, de leerling van wie Jezus het meeste hield, lag naast hem aan tafel aan, en Simon Petrus beduidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. Hij boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg: “Wie Heer?”

 

Toelichting op kunstwerk (vormgegeven door Ger van Dien):

Ger van Dien schrijft religieuze gedichten  die regelmatig  in het maandelijkse kerkblad “De Mijnsheerenkerk” geplaatst worden. Naast dit gedicht zijn er van zijn hand ook in de Laurentiuskerk nog een gedicht en tekening te zien.
De 2 gedichten die ik voor het Paasproject heb mogen schrijven, geven het verraad en het daaropvolgende lijden van Jezus weer.

Ik ben geen professioneel dichter maar slechts een bescheiden werktuig, als gastlid van onze Protestantse kerkgemeenschap te Mijnsheerenland,
in de verkondiging van het Evangelie aan de wereld. Uitgaande van mijn persoonlijke overtuiging en ervaring.
Ik heb daarom graag mijn medewerking verleend aan dit project van onze kerkgemeente. In het vertrouwen dat het vruchtbaar zal mogen zijn.
De afbeelding van Golgotha is eveneens van mijn hand en geeft gebeurtenissen weer, die zich tijdens de kruisiging en het sterven van Jezus hebben voltrokken. Zoals de drie kruisen met het onderlinge kleurverschil. Het zwarte kruis van de verdoemde misdadiger en het groene kruis van de geredde ziel op de smetteloze weg omhoog. Het goudgekleurde, hel verlichte middelste kruis met de Davidster, welke aangeeft dat de daarop gekruisigde, een Jood was. Iets dat nogal eens wordt vergeten.

Onze Koning van hemel en aarde is een kind van Gods uitverkoren volk Israël! De gescheurde aarde. De dreigende duisternis. De donkere weg naar het kruis is de zware weg omhoog naar Golgotha. De plaats des onheils. De bliksemschicht en de zon, die bloedrood kleurde

 

+. 03: Marcus 14: 22 – 24: Het laatste avondmaal

“Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: “Neem hiervan, dit is mijn lichaam.” En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen: “Dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt.”

 

Jezus roept ons tot zijn tafel,

breed en wereldwijd gedekt,

waar de kerk bezit haar aardse

Hemelse ontmoetingsplek.

 

(lied 975:4)

 

 

Toelichting op kunstwerk (vormgegeven door Ria en Klaas Groeneveld en Ineke den Hartigh  en Poop van Popering):

Letterlijk een tafel als ontmoetingsplek genomen. Waar met elkaar gesproken, gedeeld en gepuzzeld kan worden.  Iedereen wordt uitgenodigd om aan tafel te komen. Met elkaar van het brood te eten en te drinken van het druivensap. De kleine, verschillende glaasjes staan voor de diversiteit aan mensen. Ieder heeft zijn eigen vorm, kleur, versiering en afkomst. Maar allemaal mogen we drinken vanuit één bron (hier als symbool de grote karaf)

 

+. 04: Marcus 14: 32 - 37: Jezus bidt op de Olijfberg:

“Ze kwamen bij een olijfgaard die Getsemane heette, en hij zei tegen zijn leerlingen:’ Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden.’

Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen:’ Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier waken.’ Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei: ‘ABBA, Vader, voor U is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat U wilt.”Hij liep terug  en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen.”

 

 

Toelichting op kunstwerk (vormgegeven door Ida Kloet)

1e schilderij (aquarel):

Jezus bidt op de berg, hij vraagt zijn leerlingen te waken.

Ze vallen in slaap. Voor dit schilderij heb ik inspiratie opgedaan bij verschillende afbeeldingen over dit onderwerp.
 

2e schilderij (aquarel):  Link naar de moderne tijd.

Iemand roept om hulp, de omstanders horen het niet, ze zijn afgeleid door hun telefoon. Voor het 2e schilderij ben ik geïnspireerd door de winnaar van project Rembrandt, waarin hij een groep vrienden liet poseren voor een schilderij in de huidige tijd.

Voor mijn schilderij heb ik met mijn familie deze voorstelling in scène gezet.

+. 05: Matteüs 26: 47-49 en Matteüs 27: 3-5: Judas verraadt Jezus

“Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. “Degene die ik kus,” had hij gezegd, “die is het, die moet je gevangennemen.” Hij liep recht op Jezus a, zei: “Gegroet, rabbi!” en kuste hem.

Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de dertig zilverstukken naar de hogepriesters en oudsten terug en zei: “Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren.” Maar zij zeiden: “Wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen!” Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich.”

 

Toelichting op kunstwerk (vormgegeven door Berteline van Es)

Tekening op papier, 40x50 cm.

Gebruikte materialen; potlood, kleurpotlood, pastelkrijt

en goud- en zilverkleurige metallic stiften.

 

Op de tekening zien we Judas die zijn arm om Jezus heeft geslagen en hem op de wang kust. De lippen van Judas zijn felrood aangezet om dit teken van verraad, in wezen een teken van liefde, namelijk een kus, te accentueren. Ik heb door middel van een lichte en donkere kant op de tekening het contrast proberen uit te beelden tussen de beide mannen. Jezus in het licht als teken van zuiverheid en onschuld. Judas daarentegen staat in het donker als teken van verraad en zonde. Je zou ook kunnen

stellen dat het licht om Jezus heen voor de hemel staat en het duister rondom Judas voor de wereld. Maar: het licht van Jezus zien we toch nog enigszins achter Judas langs schijnen; het licht overwint het van de duisternis. Op de voorgrond ligt de buidel met 30 zilverstukken, door Judas neergesmeten in de tempel. In Matteüs 27 vers 3 lezen we dat

Judas berouw kreeg toen hij hoorde dat Jezus ter dood veroordeeld was. Hij bracht de 30 zilverstukken naar de hogepriesters en oudsten terug en zei: ‘Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren’.

Maar zij zeiden: ‘Wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen!’ Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. Rechts op de tekening staat in het duister een dode boom met de strop waaraan Judas zich van het leven beroofde.

 

+. 06: Lucas 22:66-71: Jezus verhoord en beschuldigd van godslastering:

“Toen het dag werd, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen, hogepriesters zowel als schriftgeleerden, en ze leidden hem voor in hun raadszitting. Ze zeiden: “Als u de messias bent, zeg het ons dan.” Maar Jezus antwoordde: “Als ik het u zeg, gelooft u mij toch niet. En als ik een vraag stel, antwoordt u toch niet. Maar vanaf nu zal de Mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van de Almachtige.” Toen zeiden alle: “U bent dus de Zoon van God?” Hij antwoordde: “U zegt dat ik het ben.” Ze zeiden: “Waarvoor hebben we nog getuigenverklaringen nodig? We hebben het immers zelf uit zijn eigen mond gehoord!”

 

Toelichting op kunstwerk (vormgegeven door Gerda van Overdijk – in ’t Veld):

In het Bijbelgedeelte komt tot uitdrukking, hoe Jezus in zijn kracht blijft staan. Hij gaat de weg/de wil van Zijn Vader.

Bewonderenswaardig....hartverscheurend...

Hoe snel worden ook in onze tijd mensen via bijvoorbeeld social media (maar ook de overheid) vergeten, veroordeeld of monddood gemaakt.

Ik heb dit uit willen drukken in 3 mantels, waarvan de middelste onze tijd weergeeft, maar de mantels aan weerszijden de goedheid en liefde van God symboliseren via een Psalm en een tekst uit het evangelie van Johannes.Bezig zijn met textiel is al sinds mijn basisschoolleeftijd een rode draad in mijn leven!

 

+. 07:  Lucas 22: 54-62: Petrus verloochent Jezus

“Ze grepen hem vast en voerden hem weg, en brachten hem naar het huis van de hogepriester. Petrus volgde hen op een afstand. Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingeneromheen zitten; Petrus voegde zich bij hen. Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak

aan en zei: ‘Die man hoorde er ook bij!’ Maar hij ontkende het: ‘Ik ken hem niet eens!’ Even latermerkte een ander hem op en zei: ‘Jij bent ook een van hen!’ Maar Petrus zei: ‘Welnee man, helemaal niet.’ En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid: ‘Ja zeker, die man was ook in

zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.’ Maar Petrus zei: ‘Ik weet niet waar je het over hebt.’ En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan.

De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: ‘Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij driemaal verloochenen.’

Hij ging naar buiten en huilde bitter.”

 

Toelichting op kunstwerk (vormgegeven door Adrie Kegel)

Petrus, altijd haantje de voorste, heeft zojuist nog beweerd dat hij Jezus niet in de steek zal laten. Maar dan… als het erop aan komt verloochent Hij zijn meester tot 3 keer toe en kraait de haan.

Jezus draait zich om en kijkt Petrus aan… Altijd weer wanneer ik dit gedeelte lees word ik bepaald bij de vraag: “Wat zou ik doen?” Het gedicht van Inge Lievaart “Petrus’ verloochening” wil ik graag

voordragen, omdat ik ook mijzelf hier zou kunnen plaatsen en het ‘hij’
dan wordt vervangen door ‘ik’.

De bijpassende plaat is van een onbekende kunstenaar, het geeft de dreigende sfeer van het moment weer.

 

+. 08: Lucas 23: 3: Jezus bij Pilatus

“Pilatus vroeg hem: “Bent u de koning van de Joden?” Jezus antwoordde: “U zegt het.”

 

Toelichting kunstwerk (vormgegeven door Fleurette Gaanderse):

De symboliek is dat hij dit deed.

“Uit liefde voor jou”

 

Dat je voor een ander van betekenis kan zijn.

Ik maak een krans van natuurlijke materialen,

ogenschijnlijk dode materialen,

De bloemen geven hoop.

Een krans symboliseert het leven zonder begin en einde.

 

 

Door zijn leven, leven wij.

Er is hoop, de weg is vrij.

Niets staat tussen God en ons,

Omdat Jezus overwon!

 

(Een paar regels uit een lied van Sela)

 

+. 09:  Johannes 19: 1-6 Jezus wordt gegeseld en krijgt de doornenkroon

“Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden: “Leve de koning van

de Joden!,” en ze sloegen hem in het gezicht. Pilatus liep weer naar buiten en zei: “Ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden.”

Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. “Hier is hij, de mens,” zei Pilatus. Maar toen de hogepriesters en de gerechtsdienaars hem zagen begonnen ze te schreeuwen: “Kruisig hem, kruisig hem!” Toen zei Pilatus: “Neem hem dan maar mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan
 hij schuldig is.”

 

Toelichting op kunstwerk (vormgegeven door Bianca Koster)

“Ecco homo” zie de mens.

Met deze woorden toonde Pilatus’ Jezus aan het volk. “Ecco homo” betekent zie de mens. Hier gaat mijn kunstwerk over. Mijn kunstwerk
laat Jezus zien met doornenkroon en purperen mantel.

Purperen mantels waren in die tijd voor koningen bedoeld.
Jezus werd spottend de koning van de Joden genoemd, vandaar de purperen, paarse mantel. Het kunstwerk bestaat uit tal van gebroken, kapotgeslagen spiegels, wat voor mij voor de gebrokenheid staat die er
nu in de wereld te zien is. De kapotte spiegels staan ook voor de

gebrokenheid in onszelf. Als je echt in de gebroken spiegels kijkt zie je
je eigen gebrokenheid. Doe het maar eens.

Mijn kunstwerk gaat ook over durven kijken, naar Jezus de man die geslagen en bespot werd en een doornenkroon op kreeg. Maar het gaat ook over durven kijken naar de ander, naar de mens die ook gebroken

 

 

 

is. En nog verder durven wij eigenlijk wel echt naar onszelf te kijken? Want wat doen wij met onze wonden, onze littekens, onze doornen-kroon? Durven we ze te laten zien, kunnen we de wonden, de gebrokenheid van anderen, van de wereld, van Jezus en van onszelf
onder ogen zien? Durven we te kijken of kijken we weg?

Pijn en lijden horen bij het leven, we mogen leren van Jezus om het lijden te zien van Hem en van elkaar. En we mogen elkaar helpen het lijden te dragen. En daarbij hoeven wij het nooit alleen te doen, alle gebrokenheid in de wereld, in de ander en in onszelf mogen we brengen bij Jezus die de

Heelmaker is. Jezus gaat ons daarin voor. Hij draagt jouw lijden, hij draagt mijn lijden. Elke dag, altijd. Eeuwig.

Vandaar dat Jezus hart heel is en niet uit gebroken spiegels bestaat. Kijk maar in het hart van Jezus en laat je heel maken. Durf je het?
Het was heel bijzonder maar ook confronterend om dit kunstwerk te maken en zeker aangezien ik een maand ervoor erg ziek werd. Maar ook ik mag mijn lijden en ziek zijn bij Jezus brengen en doe dit ook

elke dag opnieuw en daarom was het des te belangrijker om dit af te maken. Het kunstwerk helpt mij om te helen.

Bianca Koster

(Mixed media werk)

 

+. 10: Lucas 23: 26: Simon van Cyrene draag het kruis van Jezus

“Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten het hem achter Jezus aan dragen.”

 

Toelichting op kunstwerk (vormgegeven door Margreeth Sloot):

Wat mij opviel in de Bijbeltekst is dat hier niet over een spontaan helpen wordt gesproken, maar dat hulp geboden wordt vanuit een bevel.  Bij dit kunstwerk ben ik uitgegaan van het uit jezelf de ander een helpende hand toesteken. Vanuit licht & liefde ( God) kunnen we de ander zien als een deel van onszelf.

Dit heb ik vormgegeven in het gebruik van de lamp (=lichtbron) met paarse (=kleur van bezinning en inkeer) hartjes (=liefde). De houtjes staan symbool voor de dwarsbalk die door Simon gedragen werd voor Jezus. Door deze nu zelf te dragen kunnen we stilstaan bij de helpende hand bieden aan de ander.  
We zullen de ander herkennen als broeder of zuster als we elkaar echt gaan zien. (zie tekst die aan het houtje hangt). Het kaartje is een deel van een kerstkaart. Omdat er geen Pasen kan zijn zonder de geboorte van Jezus.

 

+. 11: Lucas 23: 33: Jezus wordt aan het kruis genageld

“Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de andere links.”

 

Toelichting op kunstwerk (vormgegeven door Ben en Margreeth Sloot):

Doordat Jezus de weg van de kruisiging is gegaan, is voor ons de weg vrijgemaakt. We mogen al onze zorgen, gedachten, gevoelens en vragen bij Hem brengen. Eigenlijk dus meegeven aan het kruis.

Daarom nodig ik u uit om uw dwarsbalkje zelf aan het grote kruis te bevestigen. Dit wordt gedaan m.b.v. de paarse draad die aan het kaartje hangt. Ook hier een moment van bezinning.

 

+. 12: Lucas 23:46 Jezus sterft aan het kruis

“En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ En toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.”

 

Toelichting op kunstwerk (vormgegeven door René Koster):

Bij het zien van de lijst met de 14 † ..wist ik al wel dat ik iets met het kruis wilde doen. Wat ik ermee wilde doen had ik ook al in m’n hoofd. Het werd kruispunt 12: Jezus sterft aan het kruis. Hiermee wil ik laten zien dat Jezus niet alleen stierf voor de zonden van de mensen uit zijn tijd en zijn omgeving, maar ook voor jou en mij hier en nu aan de Binnenmaas of waar dan ook. Als je goed kijkt, zie je op het kruis ook een roodborstje zitten. Dat roodborstje zit daar niet voor niets. Daar zit een verhaal aan vast: in de warme zomer van 2018 zwom ik dagelijks tot 1 oktober ’s morgen rond zonsopgang in de Binnenmaas bij het strandje van Mijnsheerenland. De laatste week van september zat er steeds een roodborstje te zingen in een boom vlak bij het strandje.

Deze foto van Jezus aan het kruis is genomen op 30 september 2022.
Ik was die laatste week van september steeds rond zonsopgang in de weer

voor deze foto. Ik had de roodborst deze week nog niet gehoord, maar op de ochtend van 30 september was hij er wel en zong uit volle borst.

Thuis gekomen sloeg ik een boekje op dat ik net gekocht had op een rommelmarkt. Ik had het nog niet eerder ingekeken en tot mijn verbazing sloeg ik het open bij een verhaal met de titel ‘Vogel roodborst’. De verbazing werd nog veel groter bij het lezen van het verhaal. Het gaat over de gekruisigde Jezus.

 

Wil je het verhaal van vogel roodborst lezen, klik HIER

 

+. 13: Lucas 23:53: Jezus wordt van het kruis gehaald.

“Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in linnen doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt.”

 

Toelichting op kunstwerk (vormgegeven door Gerrit Bottenberg):

Dhr. Bottenberg schrijft religieuze gedichten. Regelmatig verschijnt er in het maandelijks uitgegeven kerkblad  “De Mijnsheerenkerk” gedichten door hem gemaakt. Hij heeft dit kunstwerk in samenwerking met de familie van Es vorm kunnen geven. Het schilderij is een kopie van een schilderij van kunstschilder Gerard Seghers. Het gedicht over de kruisafneming en de betekenis hiervan voor ons mensen  is door Gerrit Bottenberg geschreven.
 

 

+. 14: Matteüs 27: 57-61: Jezus wordt in het graf gelegd.

“Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimatea afkomstig was. Hij heette Josef en was ook een leerling van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. Josef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter, ze waren tegenover het graf gaan zitten.”

 

Bloemschikwerk is vormgegeven door Ria Cieremans en Jan Smit.  
Ria verzorgt wekelijks de bloemen in de Greupkerk. Hierbij maakt zij vaak gebruik van de kleuren en symbolieken die met de tijd van het jaar te maken hebben.