Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland

Een bezoekmedewerker werkt zelfstandig en assisteert daarmee de wijkouderling. Als u contact wenst met uw wijkouderling

of een bezoekmedewerk(st)er dan is dat altijd mogelijk. In de lijst met wijken staan de gegevens van de

desbetreffende wijkouderling, diakenen en bezoekers.

Het team van ouderlingen bestaat, wanneer het voltallig is, uit 9 leden.  Van de 9 leden zijn er drie belast met een bijzondere opdracht namelijk de jeugdouderling, missionairouderling en de scriba. De taak van de jeugd­ouderling bestaat voornamelijk uit sturing geven aan het jeugdwerk in onze gemeente. Daarnaast is het jongerenpastoraat ook een specifieke taak voor de jeugdouderling. Het scribaat, zeg maar de administratieve werkzaamheden voor de kerkenraad, is in onze  gemeente ook een taak van een ouderling. Daar deze werkzaamheden veelomvattend zijn is de scriba vrijgesteld van andere taken.

Uw wijkouderling is u graag van dienst!


Mevr. M. (Ria) Cieremans-Van Wageningen

Tel.: 0186-571411


Dhr. R.J. (Rudolf) de Jong (Jeugdouderling)

Tel: 0186-845381


Dhr. R. Reinier Kegel (Missionair ouderling)

Tel: 06-45195466Mevr. J.M.C. (Marian) Kleijwegt - Vogelaar

tel.: 078-6763985


Mevr. I.C.  (Ida) Kloet

Tel: 06-2088 1587


Dhr. F. (Fred) van der Sluijs (Scriba)

tel.: 0186-600715


Vacant:    3 wijkouderlingenDe algemene taak van de ouderlingen is, zoals dat omschreven wordt in de kerkorde; de zorg voor de gemeente als gemeenschap. Ook zijn de ouderlingen mede verantwoordelijk voor de bediening van Woord en Sacramenten, zeg maar de wekelijkse kerkdiensten. Een zeer belangrijke taak is om samen met de predikant de herderlijke zorg voor de gemeente gestalte te geven onder meer door het bezoeken van de gemeenteleden. Elke ouderling is verantwoordelijk voor een wijk waaraan zij/hij gekoppeld is. Binnen deze wijk heeft zij/hij samen met een lid van de bezoekersgroep de zorg voor circa 80 pastorale eenheden.


Ouderling met een missionaire opdracht

In 2009 heeft de kerkenraad naar aanleiding van de eerste missionaire ronde van de Protestantse Kerk de modellen

besproken die zouden kunnen passen bij onze gemeente. Meest gekozen modellen zijn “kerk in het dorp” en “gemeente

met een hart voor jeugd en jongeren”. Aansluitend hierop is de tweede missionaire ronde gehouden, waarbij hulpmiddelen

en materiaal beschikbaar is om als kerk meer zichtbaar te worden en naar buiten te treden.


Kerkorde

Ouderlingen hebben als lid van de kerkenraad een bijzonder mooie taak: zij zijn verantwoordelijk voor de opbouw van

de gemeente. Zij dragen de zorg voor de gemeente als gemeenschap. Zij zorgen ervoor - met vorming en toerusting - dat

de gemeente haar pastorale en missionaire roeping kan vervullen.


Taak

Hier ligt dan ook primair de taak van de ouderling met een missionaire opdracht. De ouderlingen en gemeenteleden

toerusten om hun missionaire opdracht te kunnen vervullen. Doelstellingen:

- Het vergroten van de betrokkenheid van gemeenteleden (in het bijzonder jongeren) bij kerkdiensten door

bijvoorbeeld (inter)actieve deelname aan de eredienst en het ontwikkelen van aansprekende diensten.

- Ontwikkeling van “de kerk naar buiten”, bijv. door in te spelen op actuele vraagstukken van mens en maatschappij.

- Het interesseren van niet-gemeenteleden (rand- en buitenkerkelijken) voor de actualiteit van geloof en kerk.

Ouderlingen

Kerkenraad Moderamen Predikant Diaconie Kerkrentmeesters Wijkindeling