Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland

Info

Gemeenteberaad
De kerkenraad is een traject ingegaan rondom de besluitvorming over het zegenen van niet-huwelijkse relaties. In de kerkorde van de PKN wordt in de ordinanties het volgende gezegd:
“De kerkenraad kan – na beraad in de gemeente – beslissen dat ook een andere levensverbintenis als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht in het midden van de gemeente kan worden gezegend.” (ord. 5, art. 3, lid 9)
Het gaat hierbij om een andere levensverbintenis dan een ‘huwelijk van man en vrouw’. Maar het gaat in dit vraagstuk over meer dan alleen het zegenen van relaties tussen mensen van een gelijk geslacht. Het gaat ook om mensen die samenwonen en die relatie gezegend willen zien.
Nu laat de kerkorde het aan de plaatselijke kerkenraad zelf over om te bepalen – na beraad met de gemeente – of ter plaatse huwelijkse relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht en niet-huwelijkse relaties kunnen worden gezegend.

In de Mijnsheerenkerk van april heeft u hierover kunnen lezen.
De tekst van dit stuk is een uittreksel uit de “Handreiking gemeenteberaad”, met als subtitel “Zegenen van niet-huwelijkse relaties”. In de volledige tekst wordt verder nog ingegaan op: Een relatie in liefde en trouw, Liturgische orden van dienst, De termen zegenen en inzegenen in de kerkorde en Veelgestelde vragen.
U leest het HIER

Het tweede “praatstuk” als voorbereiding op de gesprekken in de kringen en gespreksgroepen en voor de gemeenteavond is een preek van de Anglicaanse predikant Samuel Wells. Daarin wordt een overzicht gegeven van de verschillende zienswijzen op homoseksualiteit die er zijn binnen de wereldkerk.

Dit leest u HIER