Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland

April  2014 Gonda de Geus-Valk

Als ik haar vraag naar haar favoriete lied, wuift ze het eerst weg; ”Ik heb er zoveel, dat is meer wat voor mijn man hoor”. Maar wat een leuke verrassing; een paar dagen later ligt er een envelop op de mat,  met het favoriete lied van haarzelf!

Ze kon eerst niet goed kiezen. Er waren er zoveel, maar al snel was er één die elke dag in haar hoofd zit en die ze ook graag zingt. Het is lied 334; “Here Jezus, wij zijn nu in het heiligdom verschenen.” Een lied dat vaak gezongen wordt tijdens een doopdienst.


En dat is ook precies de plek waar zij het voor het eerst hoorde, tijdens de doop van drie van haar kleinkinderen, Ties, Max en Imme.

Het horen van het lied herinnert haar aan het trotse gevoel wat ze had, toen ze haar jongste kleindochter de kerk binnenbracht en ze gedoopt werd.

Het lied zit al sinds jaar en dag in haar hoofd en ze zingt het dagelijks in gedachten. Ze vindt de verzen 1, 3, 4 en 5 het mooist, waarbij ze benadrukt dat zij geen favoriete zin heeft, die er voor haar eruit springt “ze zijn het allemaal”.

1   Here Jezus, wij zijn nu

in het heiligdom verschenen,

met ons kind gaan wij tot U

wil uw zegen ons verlenen

waar de roepstem wordt vernomen:

laat de kindren tot Mij komen.


2   Laat dit woord dan allermeest

helder klinken in onz' oren:

wie door water en door Geest

niet als kind werd nieuwgeboren

wordt door U niet aangenomen,

kan in 't rijk van God niet komen.


3   Niemand, die ons helpen kan,

niemand kan ons kind beschermen.

Wie zijn wij? Neem Gij het dan,

draag het in uw groot erbarmen.

Dat het vroeg U in dit leven

ja voorgoed zijn hart mag geve

4    Herder, neem uw schaapje aan.

Hoofd, maak het een van uw leden.

Wees zijn weg, wijs het zijn baan.

Vredevorst, wees Gij zijn vrede.

Wijnstok, laat dit rankje bloeien,

dat er eens veel vruchten groeien.


5    Al het onz' is U gewijd,

't liefste wat Ge ons toevertrouwde

wordt als offer U bereid.

Gij alleen kunt het behouden.

Schrijf de naam door ons gegeven

in het levensboek ten leven.


Liedboek voor de Kerken 1973

Mei 2014 Anita Barendregt

Haar favoriet lied is psalm 62 vers 5.


Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,

mijn naam rust in de schutse Gods.

O volk, uw God laat u niet vallen.

Als gij voor Hem uw hart uitstort,

vertrouw dat gij gezegend wordt;

God is een schuilplaats voor ons allen


Ze vindt eigenlijk het hele vers mooi, maar de tweede zin is toch echt het mooist.

 



Zij weet niet precies meer wanneer ze het lied voor het eerst hoorde. Het was in ieder geval al een aantal jaren geleden. Ze weet nog wel dat ze in een dienst op het dorp was en er een liturgie bij was. Ze had het vast wel eerder gehoord en gezongen, maar toen viel haar oog ineens op de tekst. Ze vond het zo mooi, dat ze later thuis de tekst uit de liturgie knipte en aan de koelkast ophing en daar hangt het nog steeds!

Intussen hangt er wel een recentere versie, ook uit een liturgie, de oude was wat versleten. Hier staat ook vers 4 bij.  

En waarom dan juist dit lied?

Ze vertelt dat het vooral de tekst is die haar blij maakt. Ze zegt :”Ik vind het een mooie psalm, ik kan het elke dag lezen of zingen. Het is echt een lied voor elke dag, voor op een verdrietige dag of een blijde dag. Er staat precies wat mijn geloof voor mij betekent:  Je kan God alles vertellen, Hij zorgt voor je!” En de tweede regel zegt voor mij “Je kan op God vertrouwen, Hij zorgt voor je.” Dat beeld past bij de psalm voor mij, het zegt alles.


Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,

van Hem verwacht ik altijd weer

mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.

Ik wankel niet, want Hij staat vast;

mijn toevlucht, als het water wast,

mijn rots, mijn enige vertrouwen.


2    Hoe lang belaagt gij en hoe lang

bedreigt ge mij met ondergang,

die tot mijn onheil hebt besloten?

Wat stormt gij aan met ruw geweld?

Gij zelf zijt als een muur die helt

en haast aan stukken is gestoten.


3    Mijn haters sloten zich aaneen

met velen tegen mij alleen, -

hoe zou mijn val hun hart verheugen!

Zij zijn vol valsheid en verraad,

zij spreken heil, maar denken haat,

hun lust en leven is de leugen.


4    Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,

Hij immers schenkt u altijd weer

zijn heil, -op Hem toch kunt gij bouwen.

Wankel dan niet, want Hij staat vast,

Hij is, ook als het onheil wast,

uw rots, uw enige vertrouwen.

5    Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,

mijn naam rust in de schutse Gods.

O volk, uw God laat u niet vallen.

Als gij voor Hem uw hart uitstort,

vertrouw dat gij gezegend wordt;

God is een schuilplaats voor ons allen.


6    Zet nooit uw hart op geld of goed,

zie toe dat gij geen onrecht doet,

want alle macht is snel vervlogen.

't Zij hoog of laag, 't zij arm of rijk,

gij zijt een ademtocht gelijk,

lucht, in een weegschaal afgewogen.


7    God stelde eens voor al zijn woord,

tot tweemaal toe heb ik 't gehoord, -

nu weet ik, dat Hij alle macht heeft.

Maar ook dat Gij genadig zijt,

o Here, die uw volk bevrijdt

en elk vergeldt wat hij betracht heeft.



Psalmen uit het Liedboek voor de Kerken (1973)

Juni 2014 Ger Hoogvliet

Als ik hem vraag of hij een keer mee wil doen met deze rubriek, reageert hij gelijk enthousiast. Dat is fijn.

Het zijn wel twee liederen, die horen voor hem onlosmakelijk bij elkaar, het zijn opwekking 429 en 430 en het is vooral de tekst die hem het meeste aanspreekt: “Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht”

Hij kent deze liederen al vele jaren, maar tijdens de zondagavondzang in Heinenoord spraken ze hem opnieuw aan.


Waarom dan juist deze liederen?

Er komt een heel persoonlijk verhaal : “Het laatste halfjaar moest ik door een hele moeilijke periode heen. Er was veel onzekerheid en er waren vele vragen. Het leek erop vast te lopen in een onbeheersbare situatie. Bidden geeft dan wel rust, maar de omstandigheden veranderen niet. En dan zijn er toch wonderlijke ontwikkelingen, heel veel zelfs.

 



Het is mooi te zien hoe God ons de weg wijst langs onbekende wegen. Meestal ervaar je dit pas achteraf als je terugkijkt. Dan zie je ook weer wegen naar de toekomst. Het zijn niet alleen wegen met ZOAB, ook oneffen wegen met een enkele lantaarnpaal. Maar altijd weer gaat onze Heer Jezus met ons mee, als we onze hand in zijn hand leggen  in gebed. Dan mogen we uitkomen bij de dank en lofprijzing van Zijn grote naam. Zijn grote naam zoals in lied 430 en waardoor? Door de weg die de Heer Jezus is gegaan als God en mens op aarde. Hij kent onze situaties, Hij heeft ons de weg gewezen via Goede Vrijdag en Pasen, Hij is de weg. Prijst Zijn grote naam”.

Na dit alles gezegd te hebben, geeft hij ook nog een beeld dat voor hem past bij de liederen en dat is “God onze vader”.  God is in alle omstandigheden aanwezig als “Onze Vader”.



GOD WIJST MIJ EEN WEG (429)


Refrein:

God wijst mij een weg

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,

maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag

nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg,

wijst Hij mij de weg,

wijst Hij mij de weg.


Al moet ik door de wildernis -

Hij leidt mij.

Hij toont mij een rivier in de woestijn.

Alles zal ooit vergaan

maar zijn liefde blijft bestaan

en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.


Refrein:

God wijst mij een weg

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,

maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag

nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg,

wijst Hij mij de weg,

wijst Hij mij de weg.


(c) 1990 Integrity Music / Universal Songs

Tekst & muziek: Don Moen

Ned. tekst: Mireille Schaart

HEER, IK PRIJS UW GROTE NAAM (430)


Heer, ik prijs uw grote naam.

Heel mijn hart wil ik U geven.

Want U bent de weg gegaan

die mij redding bracht en leven.


U daalde neer van uw troon

om mens te zijn.

Van de stal naar het kruis

droeg U mijn pijn.

Van het kruis naar het graf.

Uit het graf weer opgestaan.

Heer, ik prijs uw grote naam.


(c) Maranatha Music / Universal Songs

Tekst & muziek: Rick Founds

Ned. tekst: Peter van Essen

Juli 2014 Corry Kruijthoff

Als ik haar vraag of ze een keer mee wil doen met deze rubriek, geeft ze aan niet zo iemand van veel woorden te zijn, nuchter dat is ze. Maar als we even verder praten, vindt ze het toch wel leuk om een keer mee te doen. Ik vertel haar ook dat het niet uitmaakt of het heel uitgebreid, persoonlijk of kort en bondig is, het is gewoon leuk om even een andere kant van iemand te zien. Dit is dan tevens een uitnodiging voor u allemaal, om een keer mee te doen, schroom niet, het mag op je/uw eigen manier.

Het favoriete lied van Corry is lied 675 “Geest van hierboven”, uit het liedboek en dan met name vers 1 en 2.


 Geest van hierboven

Leer ons geloven

Hopen, liefhebben door uw kracht….




Ze noemt ook gezang 174 met de oude berijming: Vaste rots van mijn behoud. Dit lied werd gezongen toen zij en haar man belijdenis hebben gedaan op 17 maart 1991, ze vindt het een erg mooi lied, maar lied 675 vindt ze meer van deze tijd.

Het spreekt haar vooral aan omdat het een loflied is, waarin de tekst en melodie duidelijk van deze tijd zijn en het zingt ook gemakkelijk. Ze denkt dat ze het lied voor het eerst in de Greupkerk gehoord heeft en als ik vraag naar een beeld wat voor haar bij dit lied hoort zegt ze: ”Geloof, hoop en liefde”

Als ze aan dit lied denkt of als ze het hoort, geeft het haar een goed en vredig gevoel.




1    Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!

Hemelse Vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!

Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!


2    Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

Liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade,

wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege

voor ons verkregen,

Gij zult op aarde

de macht aanvaarden

en onze koning zijn. Halleluja!

Gij, onze Here,

doet triomferen

die naar U heten

en in U weten,

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Vaste Rots van mijn behoud,

Als de zonde mij benauwt,

Laat mij steunen op uw trouw,

Laat mij rusten in uw schauw,

Waar het bloed, door u gestort,

Mij de bron des levens wordt.


Jezus, niet mijn eigen kracht,

Niet het werk, door mij volbracht,

Niet het offer, dat ik breng,

Niet de tranen, die ik pleng,

Schoon ik gansche nachten ween,

Kunnen redden, Gij alleen.


Zie, ik breng voor mijn behoud,

U geen wierook, myrrhe of goud,

Ledig kom ik, arm en naakt,

Tot den God, die zalig maakt,

Die de zielen kleedt en voedt,

Die ze troost en leven doet.


Eenmaal als de stonde slaat,

Dat mijn lichaam sterven gaat,

Als mij ziel uit de aardsche woon,

Opstijgt tot des Rechters troon,

Rots der eeuwen, in uw schoot,

Berg mijn ziele voor den dood.

Aug 2014 Marijke de Lange

Marijkes favoriete lied is opwekking 123: “Groot is uw trouw o Heer”

Ze kent het al heel lang en denkt dat ze het vooral via haar opa kent, want die zong het altijd. Het lied spreekt haar aan door de rustige melodie en de tekst waarin volgens haar een prachtige belofte zit. Deze belofte en boodschap die erin zit is voor haar: “God is altijd bij je en Hij vergeeft je zonden en laat je niet in de steek”


Het gedeelte dat ze het mooist vindt is :


“Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden

En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag,

Blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid”




Dit deel van de tekst raakt haar het meest, omdat het aantoont dat God onze zonden vergeeft, maar ook omdat Hij ons kracht geeft en hoop voor de toekomst.

Als ik haar vraag naar een beeld bij het lied schetst ze een mooi beeld, waar ik zo een schilderij in zie: “Ik zie een opkomende zon en een plein vol mensen, die allemaal elkaars hand vast houden en naar de hemel kijken.” Ze ziet dit als één zijn met elkaar en weten dat God er voor ons allemaal is. Hij is er vanaf de vroege morgen, als de zon opkomt, tot in de late avond. Hij is er 24 uur lang, zonder pauze te nemen staat Hij voor ons allemaal klaar en dat iedere dag! Het maakt niet uit of je groot of klein bent, of je elkaar kent of niet, Hij is er voor iedereen en deze belofte is ook voor iedereen.”

Het woord dat alles misschien wel samenvat, is “dankbaar”, zegt Marijke. “Dat is vooral wat in mij opkomt als ik dit lied hoor. Ik ben God dankbaar voor alle beloftes in het lied.”





Groot is uw trouw, o Heer,

mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde

die Gij steeds waart,

dat bewijst Gij ook nu. ) 2 x


Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer,

aan mij betoond. ) 2 x


Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag,

blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. ) 2 x


Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer,

aan mij betoond. ) 2x

Sept. 2014 Karin Minderman

Het favoriete lied van Karin is “Stil” van Remco Hakkert.  Bij één van de eerste concerten van Remco Hakkert, die ze heeft bezocht, was ze meteen geraakt. Wat haar vooral raakte was de tekst.  Ze herkent in dit lied het stil zijn. Ze zegt “Als je stil wordt  kun je Gods stem leren verstaan.”

Het stukje “Maak mij stil en maak mij klein” vindt ze het mooist. Ze zegt : “Het is goed als je door God af en toe weer even wordt stilgezet”.

Bij dit lied ziet ze de zon voor zich en komt er vooral een groot gevoel van dankbaarheid in haar boven.




Ik word stil, heel stil van binnen
Wilt U de ruimte vullen in mijn zijn?
En vergeet ik om met liefde te beginnen
Maak mij stil, maak mij stil
Maak mij stil en maak mij klein






Het wonder van Uw liefde en Uw trouw
Is zo vaak niet te zien doordat ik zelf de wolken bouw
Zodat Uw zon niet zichtbaar voor mij schijnt
Waardoor vertrouwen, hoop en moed en alle kracht verdwijnt

Ik word stil, heel stil van binnen
Wilt U de ruimte vullen in mijn zijn?
En vergeet ik om met liefde te beginnen
Maak mij stil, maak mij stil
Maak mij stil en maak mij klein

Ik zie hoe mooi U alles hebt gemaakt
Ik zie uw liefde in de mens waardoor U harten raakt
Zodat Uw zon weer zichtbaar voor mij schijnt
Het is niet zomaar een gevoel dat zomaar weer verdwijnt

Ik word stil, heel stil van binnen
Wilt U de ruimte vullen in mijn zijn?
En vergeet ik om met liefde te beginnen
Maak mij stil, maak mij stil
Maak mij stil en maak mij klein

Ik word stil, heel stil van binnen
Wilt U de ruimte vullen in mijn zijn?
En vergeet ik om met liefde te beginnen
Maak mij stil, maak mij stil
Maak mij stil en maak mij klein

Maak mij stil en maak mij klein

November  2014 David Kegel

Het antwoord op de vraag wat Davids favoriete lied is :

“Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen uitgesproken favoriet lied heb. In de loop van de jaren heb ik zoveel gevoel bij zoveel liederen gekregen, dat ik een eigen bundel met favorieten zou kunnen vullen. Daarbij moet ik ook onderscheid maken tussen christelijke en niet christelijke liederen. Mijn muziek bibliotheek is zeer uitgebreid en afhankelijk van mijn stemmingen luister ik naar bepaalde soorten muziek.”

Maar David heeft uiteindelijk toch een lied uitgekozen en wel “Draw me close” van Kelly Carpenter. David vertelt dat dit lied ook op het repertoire van Interkerkelijk Koor Rejoice staat en dat ze het zowel in de oorspronkelijke Engelse tekst als in een Nederlandse vertaling zingen.


Wat spreekt hem dan vooral zo aan in dit lied?

Uiteraard de tekst, maar zegt hij :”Het is ook de wijze waarop het lied door Rejoice vroeger werd uitgevoerd met onze dochter Carienke die een vioolpartij speelde in het lied. Op sommige momenten raakte zij daarbij zowel letterlijk als figuurlijk een gevoelige snaar.” Hij vertelt dat velen van het koor nog in gedachten die momenten, waar Carienke viool speelde, horen in het lied, terwijl ze het momenteel alleen met piano begeleiding zingen.


Zie je nog een bepaald beeld voor je als je dit lied hoort?

David zegt dat het lied voor hem een gebed tot de Heer is, om bij Hem te mogen komen, de warmte te voelen van Zijn vriendschap en het gevoel van Zijn geborgenheid te mogen beleven.


Draw me close to you

Never let me go

I lay it all down again

To hear you say that I'm your friend


Help me find a way to bring me back to you


Chorus:

You're all I want, You're all I've ever needed

You're all I want,

Help me know you are near


You are my desire

No one else will do

Cause no one else

Can take you place

To feel the warmth of Your embrace


Help me find a way to bring me back to you


Chorus:

You're all I want, You're all I've ever needed

You're all I want,

Help me know you are near

Houd mij dicht bij U, laat me nooit meer gaan

Voor U leg ik mijn leven neer, verlangend naar Uw vriendschap Heer

U alleen begrijpt, wat ik nodig heb

Uw liefde die mij warmte geeft, als U mij in Uw armen neemt

Leid mij naar Uw hart, breng mij terug naar U.

U bent mijn doel

U bent mijn hartsverlangen

U bent mijn doel

Houd mij heel dicht bij U.


Rejoice - Draw me close.mp3

Klik op de afbeelding hierboven om de uitvoering van Rejoice te beluisteren met op viool Carienke

December 2014 Bas Droogendijk

Wat is uw favoriete lied?

Een lastige vraag om te beantwoorden. Er zijn veel liederen die ik mooi vind en die mij door de tekst of de melodie of door beide erg aanspreken. Om toch antwoord te geven op de vraag kies ik als favoriet lied, een lied uit het nieuwe liedboek en wel lied 416 ‘Ga met God en hij zal met je zijn”. Een lied vanuit de anglicaanse traditie en nu ook vertaald in het Nederlands.


Wat maakt juist dit lied tot uw favoriete lied?

Dit lied ontroert me iedere keer weer als het gezongen wordt.


Wat spreekt u het meeste aan; de melodie of de tekst of beide?

De melodie is prachtig, klinkt heel blij en is gemakkelijk en snel aan te leren.

De tekst is ontroerend, niet van die hoogdravende zinnen maar juist het tegendeel, eenvoudig en in duidelijk begrijpbare taal.


Welk gedeelte van het lied/stuk tekst vindt u het mooiste/raakt u het meest en waarom?

Het lied heeft 4 coupletten en ik vind ze alle 4 even mooi.

Je zingt dit lied met elkaar en voor elkaar en het verbindt mensen.


Weet u nog wanneer en waar u het lied voor het eerste hoorde?

Op de startzondag in september 2014 is in de gemeente waartoe ik behoor en waar ik, als ik niet in een andere kerk orgel ga spelen, toch nog wel met enige regelmaat kom, het nieuwe liedboek ingevoerd. Vrij snel daarna liet onze eigen predikant dit lied na de zegenbede en heenzending door de gemeente zingen. Normaal is het altijd lied 456:3 uit het LvK dat gezongen wordt.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik zo geraakt werd door de tekst en de melodie dat ik de 4 coupletten niet met droge ogen mee heb kunnen zingen.


Als er een beeld zou zijn, waarmee u dit lied zou associëren, hoe zou dat beeld er dan uit zien?

Bij het uitgaan van de kerk staat bij ons de predikant bij de uitgang en iedereen die daar behoefte aan heeft geeft hem een hand en wenst hem goede dag, een goede zondag of een goede week toe of zegt mooie preek vandaag dominee of wat dan ook.

In mijn fantasie zie ik dan bij de uitgang in plaats van de dominee de Here Jezus staan, die iedereen een hand geeft en tegen ieder kind, iedere vrouw en man zegt  “Ga met mij en ik zal altijd bij je zijn”   Wat een wonder zou dat zijn! Helaas het is maar fantasie.


Als er een woord zou zijn, wat bij u opkomt als u aan dit lied denkt of het hoort, wat zou dat woord dan zijn?

De woorden die bij dit lied opkomen zijn woorden van liefde, hoop en perspectief in dit leven..



Ga met God, en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen,

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God, en Hij zal met je zijn.


Ga met God, en Hij zal met je zijn,

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God, en Hij zal met je zijn.




Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.


Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Favoriet lied 2014

actueel lied archief 2013 archief 2015 archief 2016 archief 2017 Lied van de maand Afspeellijsten
archief 2018