Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland

Wat zou het favoriete lied van onze organist zijn? Ik ben benieuwd! Zoals ik wel een beetje verwacht had, was het ook voor hem moeilijk kiezen.
Rien heeft gekozen voor Psalm 90, een lied wat volgens hem goed past bij de periode rond de jaarwisseling, die we net achter de rug hebben.
Als ik Rien vraag wat hem het meeste aanspreekt de melodie of de tekst van deze psalm, zegt hij dat het volledig samen gaat. Hij legt uit: “Van huis uit ben ik vertrouwd met de Oude Psalmberijming van 1773. Psalm 90 was toen ook mijn favoriet, maar vooral vanwege de mooie melodie. Sinds ik de berijming van 1967 ken, is ook de tekst tot mij gaan spreken. Voor mij is een lied ook pas echt geslaagd als de tekst bij de melodie past, maar ook de melodie bij de tekst. Bij psalm 90 is dat echt
geweldig gelukt.
De melodie heeft iets melancholieks over zich (vooral de eerste en laatste regel), maar aan de andere kant klinkt er toch ook iets van hoop in door. Die twee kanten komen ook in de tekst naar voren. Als ik dit lied hoor, komt de tekst me meteen voor de geest. Maar ook andersom: als ik aan deze psalmtekst denk, zingt de melodie ook door mijn hoofd. Voor mij een mooi bewijs van een goed “huwelijk” tussen tekst en melodie.”

De eerste paar regels van dit lied vindt hij erg mooi, :

“Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.”

Rien vertelt verder ;”God omvat het begin en het einde van alles. Ik moet daarbij denken aan het woord “onveranderlijk”, Terwijl om ons heen alles verandert en verdwijnt, en wij slechts “voorbijgangers” zijn, blijft Hij altijd dezelfde.  Sterker nog, we zijn in Zijn ontferming opgenomen. Hij overstijgt alles en houdt ons vast.
Een prachtige tekst, die zeker rond de jaarwisseling extra lading voor mij krijgt.”

1   Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen

de zekerheid van allen die U vrezen.

Geslachten gaan, geslachten zullen komen:

wij zijn in uw ontferming opgenomen.

Wij mogen bouwen op de vaste grond

van uw beloften en van uw verbond.


2   Nog eer de bergen uit de baaierd stegen,

de aarde en de zee gestalte kregen,

nog eer uw scheppend woord aan alle leven

een wereld om te wonen heeft gegeven,

God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt,

van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.


3   O Here God, Gij wendt het mensenleven

om het weer aan het stof terug te geven.

Gij zegt: Keer weder, mensenkind, keer weder.

Want duizend jaren, Gij ziet op ze neder

als op een nachtwaak, zij zijn in uw oog

gelijk de dag van gist'ren die vervloog.


4   Gij overspoelt de sterv'ling met uw stromen.

De jaren snellen ons voorbij als dromen.

Wij zijn als gras, fris in het ochtendgloren,

des avonds dor en alle glans verloren.

Uw toorn, rechtvaardig God, doet ons vergaan.

Uw gramschap overweldigt ons bestaan.

5   Heer, onze daden en hun loze gronden

zijn voor uw aanschijn niets dan schuld en zonde.

Al wat wij heim'lijk in ons hart omdragen

doorlicht uw heiligheid- en wij versagen,

want uw gerechte toorn verslindt de tijd,

zodat ons leven als een zucht verglijdt.


6   Zeventig, tachtig jaren mensenleven,

is dat, o Heer, om hoog van op te geven?

't Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen

dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen.

Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag,

dat in ons hart de wijsheid wonen mag.


7   Wend U tot ons, keer tot ons weder, Here,

hoe lang nog zult Gij uw gelaat afkeren?

Schenk ons het morgenrood van uw genade,

dan prijzen wij voortaan uw grote daden.

Vergun uw volk, na jarenlange druk,

nu vele jaren zorgeloos geluk.


8   Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven

en laat uw glans hun kinderen omgeven.

Zie op ons neer met vriendelijke ogen.

O God, bescherm ons in ons onvermogen.

Bevestig wat de hand heeft opgevat,

het werk van onze hand, bevestig dat.


Januari 2016 Rien Donkersloot

Dit keer is er een lied uitgekozen dat haar al op de lagere school aansprak.  Het favoriete lied van Adri is namelijk “Wat de toekomst brenge moge”.  
Adri vond het lied toen ze kind was al mooi. Dit is ook een belangrijke reden dat zij en Chris het samen hebben uitgekozen voor hun trouwdag.  Het lied is als het ware mee gereisd met haar.
Ze vindt de melodie en de tekst mooi.
Vooral de laatste vier regels raken haar het meest :

“Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten oogen
naar het onbekende land.”

Ze vertelt :”Altijd als ik dit lied hoor, denk ik terug aan onze trouwdag en dat is een fijn gevoel, omdat ik warme herinneringen aan deze dag heb

Februari 2016 Adri van der Velden

Laat mij niet mijn lot beslissen:

zoo ik mocht, ik durfde niet.

Ach, hoe zou ik mij vergissen,

Als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behand'len,

dat alleen den weg niet vindt:

neem mijn hand in Uwe handen

en geleid mij als een kind.


Waar de weg mij brengen moge,

aan des Vaders trouwe hand

loop ik met gesloten oogen

naar het onbekende land.

Laat mij niet mijn lot beslissen:

zoo ik mocht, ik durfde niet.

Ach, hoe zou ik mij vergissen,

Als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behand'len,

dat alleen den weg niet vindt:

neem mijn hand in Uwe handen

en geleid mij als een kind.


Waar de weg mij brengen moge,

aan des Vaders trouwe hand

loop ik met gesloten oogen

naar het onbekende land.

Maart 2016 Ditske van 't Hoff

“Lieve mensen, mij is gevraagd naar mijn favoriete lied. Ik heb er zoveel die ik mooi vind en waar ik kracht uit haal.
Net als zoveel mensen hier op aarde, heb ik ook verdrietige momenten gekend; een echtscheiding, het overlijden van mijn moeder, zij was niet alleen mijn moeder maar ook m'n vriendin, mijn maatje.
Maar ik heb ook heel veel mooie momenten gekend. De geboortes van mijn drie mooie dochters en drie kleinkinderen (de vierde op komst) en in al die jaren zijn er twee liedjes die voor mij van hele grote betekenis zijn. Jaren geleden hoorde ik het lied “Mijn Jezus ik hou van U”. Het werd gezongen door Peter Kits. Het ontroerde en pakte mij enorm, vooral de woorden, “Mijn grote Verlosser, mijn redder bent U”. Ook het lied “Vaste Rots van mijn behoud” is voor mij heel waardevol. Dit is wat ik met jullie wilde delen.”
Graag wil ik ook dit nog met jullie delen :

Bekering

Zonde,
Beseffen,
Verwarring, Pijn,
Zoeken, Ontdekking, Onderzoeken,
Aanvaarding, Helderheid,
Echt Berouw, Belijdenis, Overgave,
Gebed, Vergeving,
Aangenomen, Schoongewassen,
Nieuwe Kracht,
Nieuwe weg, Nieuw doel, Nieuwe Leiding, Nieuw leven,
Een nieuw mens.


Een lieve groet, en Gods zegen toegewenst van Ditske van 't Hoff.

MIJN JEZUS, IK HOU VAN U             

Mijn Jezus, ik hou van U,

ik noem U mijn Vriend.

Want U nam de straf op U

die ik had verdiend.

De grote Verlosser,

mijn Redder bent U;

'k Heb van U gehouden,

maar nooit zoveel als nu.


Mijn Jezus, ik hou van U,

want U hield van mij.

Toen U aan het kruis hing,

een wond in uw zij.

Voor mij de genade,

een doornenkroon voor U;

'k Heb van U gehouden,

maar nooit zoveel als nu.Ik zal van U houden

in leven en dood.

En ik wil U prijzen,

zelfs dan in mijn nood.

Als ik kom te sterven,

dan roep ik tot U:

'k Heb van U gehouden,

maar nooit zoveel als nu.


Als ik in uw glorie,

uw eeuwigheid kom,

dan buig ik mij v¢¢r U,

in uw heiligdom.

Gekroond met uw heerlijkheid,

zal 'k zingen voor U:

'k Heb van U gehouden,

maar nooit zoveel als nu,

maar nooit zoveel als nu.


(c) Herman's Songs / Universal Songs

Tekst & muziek: Adoniram Gordon

Ned. tekst: Elly Zuiderveld-Nieman


Zowel de tekst als de melodie raken hem. Het meest raakt hem de laatste regel: “Gij zult heersen en Gij alleen.”
Hij vond het lied vorig jaar op You Tube, waarop hij vaak surft voor klassieke en religieuze muziek.

Ziet hij ook nog een beeld voor zich bij dit lied of een woord? “Jazeker, een beeldassociatie is voor mij hierbij Jezus’ wederkomst op de wolken des hemels. En een woord dat bij mij opkomt bij dit lied: Maranatha.”
 
Tammo voegt er nog aan toe dat voor de uitvoering die te horen is op de website, hij bewust niet gekozen heeft voor  een professionele uitvoering door een kathedraalkoor, maar voor een gewone kerkdienst met gemeente- en koorzang.  Het is een opname uit de Church of the Atonement in Chicago, USA geworden. Tammo zegt :”Het is wellicht nuttig om te weten dat ondanks de wierook en de kruisbeelden die u ziet, dit geen r.k. kerkdienst is maar een kerkdienst van de Episcopal  Church, de grootste anglicaanse kerk in de USA, en wel van de zogenaamde High Church-modaliteit, die nogal ritualistisch is.
In twee regels wijkt de gezongen tekst iets af van de standaardtekst, die afkomstig is van Charles Wesley.”
Als ik vraag of  Tammo mee wil doen met deze rubriek, vraagt hij of Engelse hymns ook mogen, omdat hij een groot liefhebber is van Anglicaanse kerkmuziek.
Natuurlijk mag dat! Daarom deze keer een Engelse hymn.

Tammo vertelt dat zijn favoriete lied het Engelse gezang “Lo, He comes with clouds descending”  is. Hij vertelt dat van dit lied meerdere tekstvarianten bestaan. ”Vaak laat men bij een uitvoering ook het derde couplet weg. Ik ben onvoldoende op de hoogte van de inhoud van allerlei bundels om te weten of het lied ooit in het Nederlands vertaald is. De melodie heb ik in ons land nooit horen zingen, maar het is goed mogelijk dat het gezang ergens op een repertoire staat. De zogenaamde standaardtekst is gezang 51 uit de Anglicaanse bundel “Hymns ancient and modern”, maar het lied is in tal van andere bundels opgenomen, b.v. bij de methodisten, de baptisten en de Plymouth Brethern.”

Wat maakt juist dit gezang voor hem tot favoriet lied?  Hij legt uit: “Het  is een adventslied, maar de tekst slaat duidelijk ook op de tweede advent, de wederkomst  van Christus. Aan alle ellende en onrecht op aarde zal dan een einde komen. Dat  kunnen wij mensen niet bereiken, alle pogingen om een aards paradijs te stichten lopen uit op een hel. Het Koninkrijk komt van gene zijde, niet door ons.” April 2016 Tammo Kremer

1.Lo! He comes with clouds descending.

Once for favour’d sinners slain;

Thousand thousand Saints attending

Swell the triumph of His train:

Alleluia!

Christ appears on earth again.


2.Every eye shall now behold Him

Robed in dreadful majesty;

Those who set at nought and sold Him,

Pierced and nail’d Him to the Tree,

Deeply wailing,

Shall the true Messiah see,3.Those dear tokens of His Passion

Still His dazzling Body bears,

Cause of endless exultation

To His ransom’d worshippers;

With what rapture

Gaze we on those glorious scars.


4.Yes, Amen, let all adore Thee,

High on Thine eternal Throne;

Saviour, take the power and glory;

Claim the kingdom for Thine own:

Alleluia!

Thou shalt reign and Thou alone.Juni 2016 Jan de Boer

Dit keer is het favoriete lied een opwekkingslied en wel opwekking 407  “O Heer mijn God, hoe groot zijt Gij”. Ook wel bekend als het Engelse lied “How great thou art”.
Jan vertelt ; “Het is een lied dat zowel, met de tekst als de melodie, mij opwekt, in dit lied wordt voor mij zo de grootheid en liefde van God en de Here Jezus duidelijk gemaakt.”
Jan hoorde het lied voor het eerst tijdens een uitzending van Family 7 van Bill Gaither en moest bij dit lied denken aan het beeld van een opkomende en ondergaande zon.
Het is ook echt een lied dat als het eenmaal in je hoofd zit, er niet meer makkelijk uitgaat. Maar omdat het voor mij een en al blijheid is wat het lied vertolkt, is dat prima.

O, Heer mijn God,

wanneer ik in verwondering

de wereld zie die U hebt voortgebracht.

Het sterrenlicht,

het rollen van de donder,

heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.


Dan zingt mijn ziel

tot U, o Heer mijn God: -2x-

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!


Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen

tot in de dood gegaan is als een Lam,

sta ik verbaasd,

dat Hij mijn schuld wou dragen

en aan het kruis mijn zonde op zich nam.Dan zingt mijn ziel)

tot U, o Heer mijn God

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!


Als Christus komt

met majesteit en luister,

brengt Hij mij thuis,

hoe heerlijk zal dat zijn.

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen

en zingt mijn ziel:

o Heer, hoe groot zijt Gij!


Dan zingt mijn ziel

tot U, o Heer mijn God

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!Juli 2016 Maaike Vollaard

Maartjes favoriete lied is lied 793 uit het nieuwe liedboek. Het was ook het  favoriete lied van haar tweelingzus Maaike. Maaike is 82 jaar oud geworden. Toen Maaike in het ziekenhuis lag en alleen maar stil kon liggen, luisterde ze ook graag naar dit lied. Het lied werd tevens gezongen bij de rouwdienst van Maaike, mede daarom  is het ook voor Maartje heel dierbaar geworden. Maartje en Maaike waren een tweeling, het lied ging, volgens Maaike ook over tweeling zijn. Iets wat altijd erg belangrijk is geweest voor hen beiden, omdat ze altijd samen zijn gebleven.
Op het graf van Maaike staat ook een heel mooi beeldje, dat Maartje ook op de foto vasthoudt. Ze heeft het gehad van een vriend, die het voor  hen meenam uit Israël, het beeld is ook vormgegeven in een tegel op het graf en symboliseert het tweeling zijn. Maartje en Maaike werden samen in de moederschoot geweven tot twee kindjes, zoals zo mooi wordt bezongen in psalm 139 vers 7.
Ze waren zelf ook een moeder zoals de dominee verwoordde tijdens de rouwdienst van Maaike. Maaike werkte 40 jaar als kraamverzorgster en heeft  heel veel baby’tjes als een moeder in haar armen gehouden en ook Maartje was een moeder in haar werk als gezinsverzorgster.
Het beeld zoals Maartje het lied ziet, is zoals het beeldje in haar hand. We zingen het in het eerste vers en verderop: Wij zijn voor elkaar gemaakt en door Uw hand aan elkaar gegeven. Zelfs de dood kan hen niet scheiden, want ze zullen elkaar weer ontmoeten in de grote bruiloftsstoet”
Bron van liefde, licht en leven,

voor elkaar zijn wij gemaakt –

door uw hand elkaar gegeven,

door uw vinger aangeraakt.

Laat ons op uw toekomst hopen,

gaandeweg U tegemoet;

dat wij samen lachend lopen

in uw grote bruiloftsstoet.

Bron van liefde, licht en leven,

zon die hartverwarmend schijnt,

woord van hogerhand gegeven,

trouw en teder tot het eind –

al zou ons een vijand haten,

al gaat zelfs de liefste heen,

liefde zal ons nooit verlaten:

Gij, Gij laat ons niet alleen.


Bron van liefde, licht en leven,

laat uw vreugde in ons zijn;

is de blijdschap weggebleven,

liefde maakt van water wijn.

Dat wij dan elkaar beminnen

zó dat zelfs de dood niet scheidt;

niets kan liefde overwinnen –

liefde heeft de eeuwigheid.


Ria vindt vele liederen mooi, vooral liederen die gedragen gezongen worden.
Ze heeft nu als favoriete lied gekozen voor lied 221  “Zo vriendelijk en veilig als het licht”.
Zowel de melodie als de tekst van alle drie de coupletten spreken haar erg aan.
Ze vertelt : ”Ik heb een jaar lang getobd met mijn gezondheid en operaties. Ik voel mij nu ook zo dankbaar dat het goed met mij gaat.
En die mooie liederen,  die geven je dan steun en kracht,  als je dan dat eerste couplet leest daar staat al zoveel in:

“Zo vriendelijk en veilig als het licht
Zo als een mantel om mij heen geslagen
Zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen
Dat Hij mij maakt, dat Hij mij wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Ria zegt : “Heel het lied raakt mij.
Ik mag mij veilig en geborgen weten bij Hem, dat geeft mij een warm gevoel”.

Zo vriendelijk en veilig als het licht

zo als een mantel om mij heen geslagen

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht

ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.

Wil mij behoeden en op handen dragen.


Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd

waakt over mij en over al mijn gangen.

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid

om, als ik val, mij telkens op te vangen.

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.

Ik moet in lief en leed naar U verlangen.


Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,

dat mij bevrijdt, en opneemt in uw vrede.

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,

wil alle liefde aan uw zoon besteden.

Weest Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.


september 2016 Ria van Steensel

Oktober 2016 Ida Kloet

Eigenlijk had Ida een ander favoriet lied, namelijk lied 221. Maar dat is al eerder genoemd. Daarom heeft ze nu gekozen voor een ander lied en wel lied 969. “In Christus is geen west geen oost”. Het staat onder “Samen leven“ in het liedboek.
 
Ze vertelt: “Omdat onze dochter destijds (in 2001) in Londen woonde, hebben we een kerkdienst bijgewoond in de St. Paul’s Cathedral. Daar hebben we dit lied toen gezongen. Ik voelde me toen heel erg verbonden met Christenen over heel de wereld. Elke keer als ik dit lied hoor of zing ervaar ik dit weer.”
Daarom de tekst in het Engels dit keer :  

“In Christ there is no east or west
in him no south or north
but one great fellowship of love
throughout the whole wide earth”
 
De tekst in het Nederlands vindt ze echter ook mooi, daar treffen haar in het bijzonder de regels :
 
“Eén wordt de mensheid door zijn troost
de wereld door zijn woord”
 
Ida’s wens voor u allemaal is: ” Laten we allen deze troost ervaren!”


In Christus is nog west nog oost,

in hem nog zuid nog noord,

één wordt de mensheid door zijn troost,

de wereld door zijn woord.


Tot ieder hart, dat Hem behoort,

met Hem gemeenschap vindt.

De dienst aan Hem is ’t gouden koord

dat allen samen bindt.


Geliefden, sluit u dan aaneen,

vanwaar en wie ge ook zijt;

Als kinderen om uw Vader heen

en Christus toegewijd.


Laat zuid en noord nu zijn verblijd,

Hem prijzen west en oost.

Aan Christus hoort de wereld wijd,

in Hem is zij vertroost

Het favoriete lied is dit keer psalm 27,  voor Ali is dit een troostlied.
Ali vertelt het volgende over haar keuze voor deze psalm: “Ik zat toen we deze psalm zongen,  in een moeilijke periode en daarom kwam dit lied zo bij me binnen denk ik. Ik was nog niet zo lang alleen en vond de wereld niet zo leuk meer. Toen was daar ineens psalm  27.”

Ali heeft natuurlijk deze psalm vaker gehoord en gezongen, maar nog nooit zo bewust.
Ze kiest voor de twee verzen die haar het meeste raakten, toen en nog altijd.
Het zijn de verzen 3 en 5. Ze zegt: “Toen ik de 4 eerste regels van vers 3 zong, kwam dit zo binnen bij me, ik beleefde op dat moment wat ik zong. Ik dacht dit is een psalm voor mij.
De Heer zorgt voor me en stuurt mensen naar me toe in donkere momenten.”

“Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade
Verborgen in het binnenst van zijn hut :
Geen vijandschap ter wereld kon mij schaden ,
De schaduw van zijn wolk heeft mij beschut .”

Ze gaat verder : “Toen ik alleen over was van ons gezin, was het vers 5 van diezelfde psalm die mij zo raakte. Vooral de laatste regels:
 
“Gij zijt de helper die mij niet verlaat ,
Als vader en als moeder van mij gaat.”

Als je leven in korte tijd zo op zijn kop gezet wordt,  is het goed om dat weer eens even te lezen en te weten dat je altijd bij de hemelse Vader terecht kunt .
Het beeld wat ik dan ook heb bij deze psalm is een hand die mij beschermt. 

Daarom heb ik voor deze psalm gekozen waar ik troost uit kreeg.


5   Laat mij toch nimmermeer uw toorn verwekken,

verstoot hem niet die U in zwakheid dient.

Zoudt Gij uw heerlijk aangezicht bedekken,

zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend.

Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit!

Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit:

Gij zijt de helper die mij niet verlaat,

als vader en als moeder van mij gaat.


6   Wijs mij de wegen die ik zal betreden,

maak nu de paden effen voor mijn voet.

Als mij benauwt een drieste leugenrede,

leer mij de woorden die ik zeggen moet.

O geef mij aan mijn lasteraars niet prijs,

als zij mij kwellen met een vals bewijs.

Mijn God, zij blazen nijd en snuiven haat:

wees Gij de helper die mij niet verraadt.


7   O als ik niet met opgeheven hoofde

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!

O als ik van zijn goedheid niet geloofde,

dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!

Hij is getrouw, de bron van alle goed!

Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,

wacht op den Heer en houd u onversaagd.Psalmen uit het Liedboek voor de Kerken (1973)


1   Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!

Waar is het duister dat mij onheil baart?

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,

in zijn bescherming ben ik wel bewaard!

Of zich de boosheid tegen mij verbindt

en op mij loert opdat zij mij verslindt,

ik ken geen angst voor nood en overval:

het is de Heer die mij behouden zal!


2   Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen,

dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev'

Hem dagelijks te loven met gezangen,

te wonen in zijn huis zo lang ik leef!

Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.

Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,

aanschouwende hoe schoon en zuiver is

zijn licht, verlichtende de duisternis.


3   Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade

verborgen in het binnenst van zijn hut:

geen vijandschap ter wereld kon mij schaden,

de schaduw van zijn wolk heeft mij beschut.

Hij stelde mij als op een hoge rots,

het woelen van mijn vijanden ten trots;

daarom wil ik met vrolijk feestgerei

juichen voor Hem, want Hij bewaarde mij! -


4   Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,

zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.

Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden

die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht".

Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!

Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!

Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,

ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!

Vers 3 begint bij 3 min. 27

November 2016 Ali de Heus

Favoriet lied 2016

actueel lied archief 2013 archief 2014 archief 2015 archief 2017 Lied van de maand Afspeellijsten archief 2018