Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland

Lied van de maand 2018

Afspeellijsten Favoriet van.. Lied van de maand archief 2015 archief 2016 archief 2017
Lied van de maand januari: Lied 305; Alle eer en alle glorie

Over de tekst
Lied 305 is deze maand het lied van de maand. “Alle eer en alle glorie” willen we een aantal keer met elkaar zingen. Het is een lied uit de categorie van de Kyrië- en Glorialiederen en in dit geval behoort het tot de Gloria-liederen. Van oorsprong komt het Gloria uit het getijde gebed en wel het morgengebed. Het klassieke Gloria kennen u en ik het best in de vorm van het “Ere zij God”. Het is deze tekst van het lied van de engelen dat de kern vormt van de vele Gloria’s. Veel van deze liederen bezingen de drie-eenheid en hebben dus drie coupletten. (Een enkeling heeft er vier als er ook nog een meer algemeen couplet is, bijvoorbeeld 302)

Lied 305 werd in 1987 geschreven door Sytze de Vries. Het klassieke Gloria vormt de basis van de eerste strofe. De naam van God wordt geëerd. De naam van de openbaring, die zowel de nabijheid als de afstand aanduidt. We kennen God bij name, maar spreken zijn naam niet uit. En ook is de naam die God bekend maakt aan Mozes raadselachtig. In de tweede zin horen we van de vrede voor de mensen van zijn welbehagen. Vrede over ons bestaan. Deze strofe sluit af met een bede om ontferming en verbindt dit Gloria zo met het Kyrië. Het gebed om ontferming.
In de tweede strofe wordt de Zoon bezongen met beelden uit de Hebreeënbrief, waarin Christus ook de erfgenaam wordt genoemd. In Christus en zijn genade krijgen ook wij een nieuw bestaan, een nieuwe identiteit, een nieuwe naam! Dat de Zoon licht uit licht is verwijst naar de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. Het is dit licht dat onze bron wil zijn.
In de derde strofe zingen we de Geest de lof toe. Verbonden met de Geest zijn de beelden van adem en eenheid. Het is de Geest waarin God ons nabij is en ons geloof voedt. Het is de Geest die ons de woorden geeft om te spreken en te zingen van de geheimenissen van God.

Bron:  Liedboekcompendium.nl

Over de melodie
De melodie is van de hand van Willem Vogel, de bekende cantor/organist van de Oude Kerk in Amsterdam. Ook in liedboek ‘73 stonden diverse melodieën van hem, zoals “wij moeten Gode zingen” en “wat zijn de goede vruchten”. Tijdens zijn werkzaamheden in Amsterdam werkte hij samen met Sytze de Vries (dominee en dichter), vandaar dat in Liedboek 2013 diverse liederen te
vinden zijn, waar hun beider namen bij staan.
De melodie van het Glorialied bestaat uit 6 regels, waarvan regel in tot en met 4 sterk op elkaar betrokken zijn. Regel 1 en 3 en in mindere mate, regel 2 en 4
lijken op elkaar. 
De laatste twee regels (5 en 6) zijn duidelijk anders, mede door de vijfde regel
die in twee korte regels van drie lettergrepen uiteen valt.
De melodie is niet bijzonder moeilijk om te zingen. De enige lastige noot, is de laatste noot van de derde regel: de grote sprong (naar de lage e) is er een om in de gaten te houden bij het zingen!

1. Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke

Naam!

Viert de vrede die Hij heden uitroept over ons

bestaan.

Aangezicht vol van licht,

Zie ons met ontferming aan!


2. Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de

erfgenaam!

Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe

naam.

Licht uit licht, vergezicht, steek ons met uw

stralen aan!


3. Alle eer en alle glorie geldt de Geest die

leven doet,

die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons

vertrouwen voedt.

Levenszon, liefdes bron, maak de tongen los

voorgoed!